Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie
zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej”.

I. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej powierzchniowej w poprzek i w wzdłuż ul. Leszczyńskiej na długości ok. 27 m (dz. nr 16/2 obr. 7) oraz kanału zamkniętego z rur PE/ PEHD Ø 800 mm o długości ok. 77 m (dz. nr 43/9 obr. 7) z odprowadzeniem wody do rowu (dz. nr 34 obr. 7).

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej obejmująca montaż m.in.:

  • sieci kanalizacji deszczowej z rur PE/ PEHD 800 mm – 77 m;
  • studni rewizyjnej betonowej Ø 1 200 mm – 1 szt.;
  • ścieku z prefabrykatów betonowych – 27 m;
  • prefabrykowanego wylotu brzegowego – 1 szt.;

Przedmiot zamówienia dokładnie opisany jest w projekcie budowlanym, operacie wodnoprawnym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, w związku z tym roboty powinny być wykonywane zgodnie z tą dokumentacją, która stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

CPV:  

45.00.00.00-7 –  Roboty budowlane.

45.11.12.00-0 –  Roboty w/z przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45.20.00.00-9 – Roboty budowlane w/z wznoszenia kompletnych obiektów

                           budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

                           lądowej i wodnej.

45.23.13.00-8 – Roboty budowlane w/z budowy wodociągów i rurociągów do

                           odprowadzania ścieków.

III. Szacunkowa wartość zamówienia:

66 612,19 zł netto;

IV. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiająca zamierza udzielić zamówienia:

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Miła 2
59-500 Złotoryja

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru trybu: Zamówienie z wolnej ręki może być udzielone Wykonawcy tj. Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Al. Miła 2, 59-500 Złotoryja ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki:

  • a) Zamawiająca sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
  • b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającą sprawującą kontrolę;
  • c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

RPK jest spółką komunalną, w której Gmina Miejska Złotoryja posiada 100% udziałów (zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki z o.o. tj. z dnia 31.12.2009r.). Zamawiająca, jako organ założycielski sprawuje wobec dyrektora i spółki funkcję organu nadzorującego. W tym zakresie dokonuje kontroli i oceny działalności spółki oraz pracy dyrektora spółki, która obejmuje m. in. realizację zadań statutowych, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarkę finansową.

Spełnione zostają zatem wymogi sprawowania kontroli prawnej Zamawiającej nad Wykonawcą oraz brak kapitału prywatnego (art. 67 ust. 1 pkt 12 lit a) i c) ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) pkt 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, (...);

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy”.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej „Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”. Uzupełniająco wskazuje się, że  zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ponad wszelką wątpliwość stanowi element gospodarki komunalnej, albowiem ta ostatnia polega na zapewnieniu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej).

Spełniony zostaje zatem wymóg realizowania przez Wykonawcę zadań własnych Gminy Miejskiej Złotoryja (art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b) Prawo zamówień publicznych).

Gmina jako Zamawiająca działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela RPK Sp. z o.o. zamówienia z wolnej ręki.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

Od 22.07.2019 r. do 31.10.2019 r.

VII. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informacja, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp nie zostało zamieszczone ani też opublikowane.

Burmistrz Miasta
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.06.2019 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Michalska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:17.07.2019 11:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 114