Zaproszenie do składania ofert

Gmina Miejska Złotoryja  - Hala Sportowa przy Szkole podstawowej nr 3  zaprasza do złożenia oferty na  „Zakup i instalację urządzeń do ćwiczeń cardio w siłowni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi”

 

I.    Dokumenty, jakie należy przedłożyć: Wypełniony i podpisany formularz ofertowo – cenowy –   załącznik nr 1.

II.   Miejsce składania ofert:
Pisemną ofertę cenową należy złożyć w sekretariacie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Wilcza 43,   59-500 Złotoryja, w terminie do dnia 08.07.2019 roku do godziny 10.00. Formularz ofertowo-cenowy należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „ Oferta na sprzęt cardio.  Nie otwierać przed dniem 08.07.2019 roku, przed godziną 10.15”.

III.   Opis sposobu składania oferty:
1. Na załączonym formularzu ofertowo – cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą  oraz słownie.
3. Kryterium wyboru: najkorzystniejsza oferta (cena, gwarancja, serwis) .
4. Oferent związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

IV.   Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2019 roku w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej  nr 3, ul. Wilcza 43, 59-500 Złotoryja, w sali kawiarnianej o godzinie 10.15.

V.   Informacje dodatkowe.
1. Kupujący zawrze umowę z wybranym Oferentem, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
2. Do ogłoszenia dołączona jest klauzula RODO  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Halę Sportową przy Szkle Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI.  Negocjacje ceny mogą być prowadzone.

VII.  Osoba do kontaktu:  Jacek Zańko,  tel: 76 8788-590  

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia                                     
3. Klauzula RODO                                                                                                                                   4. Wzór umowy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i instalacja urządzeń do ćwiczeń cardio w siłowni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:01.07.2019 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:01.07.2019 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 661