Protokół Nr 0002.VIII.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 30 maja 2019 r.
 
Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym VIII sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecny Paweł Maciejewski), co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
 
Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej oraz radnego-elekta, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską, Kierownik Przychodni Rejonowej w Złotoryi p. Marię Filipowicz, Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej p. Irenę Szczypel, a także p. Ewę Miarę.
 
AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Ślubowanie radnego
3. Informacja Przewodniczącego o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
4. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
5. Opieka zdrowotna w mieście – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.
6. Podjęcie pakietu uchwał:
6.1 – w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja 
6.2 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
6.3 – w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. 3 Maja)
6.4 - zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXVI.221.2017 z dnia 30 marca 2017 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXXIII.292.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
6.5 - w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
6.6 - w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
6.7 - w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXX.253.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
6.8 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.
6.9 - w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
7. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie)
8. Sprawy różne.
 
 Porządek został jednogłośnie przegłosowany przez radnych.
 
AD 2. ŚLUBOWANIE RADNEGO
 
Burmistrz Robert Pawłowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej podziękowali p. Ewie Miarze, której mandat wygasł, za wieloletnią pracę radnej, szczególnie za dobrą współpracę podczas pełnienia funkcji przewodniczącej. Wręczono bukiet kwiatów. P. Ewa Miara także podziękowała kierownictwu Urzędu Miejskiego oraz radnym za współpracę, odwdzięczyła się wręczając kwiaty.
Życzyła także nowo wybranemu radnemu owocnej pracy.
 
Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej pani Irena Szczypel odczytała i wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego panu Dariuszowi Widomskiemu.
Zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym, radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie. Wiceprzewodnicząca Agnieszka Zawiślak odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, slubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Dariusz Widomski wypowiedział: „ślubuję”.
 
Nowo zaprzysiężony radny przyjął gratulacje od radnych oraz kierownictwa Urzędu Miejskiego.
 
Od tej pory Rada Miejska Złotoryi obradowała w 14-osobowym składzie.
 
AD 3. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
 
Przewodniczący poinformował, że podpisał protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2019 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.
 
AD 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 
 
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdanie z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Radna Barbara Zwierzyńska-Doskocz zapytała o termin udostępnienia Raportu o stanie miasta.
Burmistrz R. Pawłowski odpowiedział, że w dniu dzisiejszym raport został przedłożony Przewodniczącemu RM, zaś dalsza procedura odbędzie się zgodnie z przepisem ustawy o samorządzie gminnym.
Radna B. Zwierzyńska-Doskocz zgłosiła uwagi dot. zawartości BIP-u. Została zapewniona o sprawdzeniu tej kwestii i uzupełnieniu informacji.
Przewodniczący Waldemar Wilczyński podziękował za aktywny udział w obchodach Dni Złotoryi. Poprosił o przekazanie podziękowań pracownikom Urzędu Miejskiego oraz podległych jednostek, zaangażowanym w przygotowanie święta miasta.
 
AD 5. OPIEKA ZDROWOTNA W MIEŚCIE – PRZYCHODNIA REJONOWA W ZŁOTORYI.
 
Przewodniczący W. Wilczyński poprosił o zabranie głosu Przewodniczących: Komisji Budżetu i Finansów p. Józefa Banaszka oraz Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych p. Pawła Okręglickiego, którzy podsumowali sprawozdania: merytoryczne i finansowe przedstawione przez kierownictwo Przychodni Rejonowej podczas majowych obrad tychże komisji. Przewodniczący Komisji poinformowali o przyjęciu sprawozdań przez radnych biorących udział w komisjach.
W związku z zakończeniem pracy zawodowej przez p. Marię Filipowicz, radni oraz kierownictwo UM podziękowali za ponad 20 lat pracy na rzecz miejskiej jednostki, wręczyli list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.
 
Przerwa w obradach od godz. 14.15 – do 14.25.
 
AD 6. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
 
Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:
1) 0007.VIII.54.2019 - w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja 
2) 0007.VIII.55.2019 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
3) 0007.VIII.56.2019 – w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (ul. 3 Maja)
4) 0007.VIII.57.2019 zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wprowadzenia zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłat dodatkowej, zmienioną Uchwałą nr 0007.XXI.172.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 października 2016 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXVI.221.2017 z dnia 30 marca 2017 r., zmienioną Uchwałą nr 0007.XXXIII.292.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
5) 0007.VIII.58.2019 w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
6) 0007.VIII.59.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację pieca na paliwo stałe i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych Gminy Miejskiej Złotoryja.
7) 0007.VIII.60.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXVIII.231.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie miasta Złotoryi, zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXX.253.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
8) 0007.VIII.61.2019- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.
9) 0007.VIII.62.2019- w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 
Protokoły głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
AD 7.  WNIOSKI I INTERPELACJE (SKŁADANE NA PIŚMIE)
 
Głos zabrał radny Adam Bartnicki. Złożył wniosek o ponowną zmianę organizacji ruchu na ul. Boh. Monte Cassino – wprowadzone zmiany nie sprawdziły się.
Poinformował także o złożeniu następujących interpelacji:
1. dot. modernizacji nawietrzni ul. Wiejskiej
2. dot. działki budowlanej wystawionej na sprzedaż – z prośbą o weryfikację ceny wywoławczej
3. dot. nawierzchni skrzyżowanie ulic: Polnej i Jaśminowej
4. dot. zapadniętego chodnika przy ul. Legnickiej.
Złożył również wniosek o usunięcie znaku „zakaz zatrzymywania” na ul. Krótkiej oraz zmianę oznakowania w Rynku przy „Delikatesach”.
 
Innych wniosków oraz interpelacji nie złożono.
 
AD 8.  SPRAWY RÓŻNE
 
Radny Leszek Antonowicz podziękował za wymianę piasku z skoczni w dal.
Radny Stanisław Pazera zapytał o remont zejścia nad zalew od striny osiedla. Burmistrz R. Pawłowski – w związku z rozpoczętymi pracami związanymi z zagospodarowaniem tego obszaru - obiecał obszerną odpowiedź na tę kwestię w najbliższym czasie.
 
Na tym dyskusję zakończono.
Złożono podziękowania p. Magdalenie Majewskiej, która do tej pory prowadziła Biuro Rady Miejskiej, w związku z zakończeniem jej pracy zawodowej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
 
VIII sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Przewodniczącego Waldemara Wilczyńskiego o godz. 14.50.
 
Wideorelację można obejrzeć pod adresem:
http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&dzialy=174&akcja=artykul&artykul=1874 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński
 
Protokołowała:
Magdalena Majewska 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.VIII.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.07.2019 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.07.2019 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 72