UCHWAŁA NR 0007.IX.68.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Złotoryja, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Złotoryja zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków określone w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.68.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2019 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.07.2019 08:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 858