UCHWAŁA NR 0007.IX.72.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 504), w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) – Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród zmienionej Uchwałą Nr 0007.XXXIX.330.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale 3 Dodatek motywacyjny § 6 otrzymuje brzmienie: Dodatek motywacyjny ustala się w wysokości od 3% do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela i dyrektora.
2) W Rozdziale 3 Dodatek motywacyjny § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
3) W Rozdziale 4 Dodatek funkcyjny § 9 otrzymuje brzmienie: Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania przysługuje dodatek funkcyjny za:
1. pełnienie funkcji wychowawcy klasy – w wysokości 300 zł;
2. powierzenie funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego – w wysokości 300 zł;
3. sprawowanie funkcji opiekuna stażu – w wysokości 80 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.72.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2019 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.07.2019 08:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 1004