UCHWAŁA NR 0007.IX.73.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania  oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Miasta Złotoryja są: akrobatyka sportowa, lekkoatletyka, łucznictwo, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, sporty motorowe i rowerowe, sporty walki, strzelectwo, taniec, tenis stołowy, tenis ziemny.
§ 2. 1. Skreśla się zapis dotychczasowego § 3 Uchwały.
2. Dotychczasowy § 2 Uchwały otrzymuje oznaczenie § 3.
§ 3. 1. § 7 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Ustala się termin składania wniosków o jednorazowe stypendia sportowe:
a) od 15 maja do 15 lipca każdego roku,
b) od 15 listopada do 15 grudnia każdego roku.
2. Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.”.
§ 4. Skreśla się zapis § 8 i § 9 Uchwały.
§ 5. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.IX.73.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2019 08:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.07.2019 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 1145