wersja do wydruku Piotr Rewig 13.06.2019 13:05

Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi"

Zaproszenie do składania ofert
dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi"

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi”.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
Tel. 76/ 8779 100, Fax 76/ 8783 120
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi”.

Roboty budowlane, nad którymi nadzór będzie pełnił Inspektor nadzoru inwestorskiego, będą polegały m.in. na:

 1. przebudowie drogi wraz ze zjazdami;
 2. wykonaniu nowej nawierzchni jezdni;
 3. wykonaniu nowej nawierzchni chodników;
 4. wykonaniu odwodnienia przebudowywanej drogi;
 5. wykonaniu renowacji murów oporowych;
 6. opracowaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu i wyniesieniu jej w teren (Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest opracować, uzgodnić z Zamawiającą oraz uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót);
 7. wykonaniu docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem;
 8. wykonaniu dokumentacji powykonawczej, na którą składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, dziennikiem budowy, wszelkie certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne, atesty, itp.
 9. opracowaniu i montażu tablicy informującej o zrealizowaniu zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa (m.in. nazwa Funduszu, nazwa Zadania; kwota dofinansowania Zadania środkami Funduszu – Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającą zakresu tablicy informacyjnej, we własnym zakresie, zobowiązany jest opracować graficznie, wykonać, dostarczyć i zamontować taką tablicę);

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji przetargowej która, stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot umowy Strony będą traktować jako wzajemnie uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia w nich jakichkolwiek wieloznaczności lub rozbieżności strony nie mogą, z powołaniem się na tą okoliczność, ograniczyć zakresu zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.

 1. Inwestor powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, że jest wpisany na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony będzie do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania w/w inwestycji.
 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie będzie upoważniony do podejmowania decyzji dot. robót dodatkowych i zamiennych, ani do uzgadniania i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Inwestora.
 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie działał w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

CPV:  

 • 71-00-00-00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
 • 71-24-00-00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.
 • 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

3. Termin wykonywania zamówienia:

Zgodnie z terminem wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych, tj. 15 tygodni od daty podpisania umowy.

4. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 1. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 2. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Inspektora na etapie przygotowania oferty obejmującej nadzór nad w/w robotami budowlanymi i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym podatek VAT,  jakie poniesie Inspektor z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: dorota.michalska@zlotoryja.pl

6. Osoby uprawnione do kontaktu:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Inspektorami są:

 1. Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 – 120.
 2. Dorota Michalska – Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 – 139.

7. Załączniki zapisane na płycie CD:

 1. załącznik nr 1 – projekt zagospodarowania terenu przebudowy sieci wodociągowej;
 2. załącznik nr 2 – projekt budowlany i sanitarny;
 3. załącznik nr 3 – projekt docelowej organizacji ruchu;
 4. załącznik nr 4 – przedmiar robót;
 5. załącznik nr 5 – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
 6. załącznik nr 6 – informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:13.06.2019 13:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Michalska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2019 20:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 23