wersja do wydruku Piotr Rewig 24.07.2019 15:02

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 105/2 o pow. 0,0769 ha) położona w Złotoryi (obręb 1) w rejonie ul. Grunwaldzkiej

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 105/2 o pow. 0,0769 ha) położona w Złotoryi (obręb 1) w rejonie ul. Grunwaldzkiej. Teren rolny ograniczony jest od zachodu nasypem linii kolejowej, a od wschodu przylega do drogi wewnętrznej. Działka nr 105/2 odsunięta jest od drogi głównej o ok. 45 metrów. Wjazd na teren rolny od ulicy Grunwaldzkiej odbywa się przez drogę wewnętrzną nr 106.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RI – Grunty orne.

Cena nieruchomości [zł]: 16 141 zł brutto

Sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Wadium [zł]: 2 000 zł do dnia 22 sierpnia 2019 r.

Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 200 zł

Termin przetargu: 27 sierpnia 2019 r., godz. 10:00

Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.

Uzbrojenie: Sieci uzbrojenia terenu przebiegają w ulicy Grunwaldzkiej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi uchwalonego przez Radę Miejską w Złotoryi uchwałą Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 31.12.2004 r., Nr 263, poz. 4654), zmienionego uchwałą nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 02.08.2007 r., Nr 185, poz. 2390): R – grunty rolne. Działka nr 105/2 znajduje się na terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi Q=1%.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja. Działka obecnie jest dzierżawiona. Obecny dzierżawca po ewentualnym nabyciu nieruchomości przez inną osobę będzie musiał zdemontować bramę na drodze wewnętrznej nr 106.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 15.01.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 105/2 o pow. 0,0769 ha) położona w Złotoryi (obręb 1) w rejonie ul. Grunwaldzkiej
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:24.07.2019 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Skrzynecka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:28.08.2019 00:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 98