wersja do wydruku Piotr Rewig 24.07.2019 15:18

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 337/6 o pow. 0,7172 ha) położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 337/6 o pow. 0,7172 ha) położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego w odległości 800 m od ścisłego centrum miasta. Działka ma kształt nieregularny zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren w chwili obecnej niezagospodarowany, w części zakrzewiony, zadrzewiony, płaski. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie działek zabudowanych zabudową jednorodzinną, terenów zielonych. Na terenie działki znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne średniego napięcia oraz przebiega nadziemna linia elektroenergetyczna. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez służebność przejazdu i przechodu przez działkę 337/7 dla każdoczesnego właściciela działki 337/6. Dojazd do nieruchomości od ul. Lubelskiej drogą asfaltową oraz poprzez działkę nr 337/5 do działki 331/4. Przez działkę przebiega rów melioracyjny.

Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RIVb – Grunty orne.

Cena nieruchomości [zł]: 816 105 zł brutto, (663 500 zł netto plus 23% VAT – 152 605 zł)

Wadium [zł]: 82 000 zł do dnia 23 września 2019 r.

Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 8 200 zł

Termin przetargu: 27 września 2019 r., godz. 10:00

Księga wieczysta: LE1Z/00013470/6.

Uzbrojenie: sieć gazowa, wodna i telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna znajduje się w ulicy Lubelskiej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja uchwalonego przez Radę Miejską w Złotoryi uchwałą Nr 0007.IV.25.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 29.01.2019 r., poz. 620): MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce nr 337/6 w obrębie 8 znajduje się stanowisko archeologiczne AZP 79-18/64/64. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 15.05.2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

B u r m i s t r z
Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 337/6 o pow. 0,7172 ha) położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:24.07.2019 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Skrzynecka
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:24.07.2019 15:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 79