OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XXXI.273.2017 z dnia
30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego obejmującego obszar określony na załączniku graficznym do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.08.2019 r. do 03.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 03.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1, o godz. 11ºº, w sali nr 11.

Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie: www.zlotoryja.pl w zakładce Urząd Miejski/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/Projekty.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2019 r.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.08.2019 09:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Janiuk-Łysiak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:12.08.2019 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 207