wersja do wydruku Piotr Rewig 30.08.2019 20:33

Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze SEKRETARZ MIASTA ZŁOTORYJA w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
SEKRETARZ MIASTA ZŁOTORYJA
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat.

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • wykształcenie wyższe magisterskie: prawo, administracja lub zarządzanie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracowniach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)
 •  w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku kierowniczym urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 • umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (m. innymi):

 • opracowanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji);
 • analiza i przygotowywanie koncepcji zmian funkcjonowania Urzędu;
 • nadzorowanie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych jednostki;
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza z wyłączeniem czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia;
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w zakresie objętym upoważnieniem Burmistrza;
 • nadzór i koordynacja działań w sprawach wynikających z ustawy o systemie oświaty;
 • nadzór i koordynacja działań w zakresie:
  • a) pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
  • b) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  • c) kultury, kultury fizycznej i sportu;
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzanie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • nadzór nad udzieleniami informacji publicznej oraz prowadzenie rejestru wniosków;
 • wspomaganie Burmistrza przy ustalaniu zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu oraz podziału zadań pomiędzy wydziały;
 • przyjmowanie w obecności dwóch świadków ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym;
 • wykonywanie zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Burmistrza.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu lipcu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Sekretarza Miasta.
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Miasta Złotoryja w terminie do dnia 16 września 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze SEKRETARZ MIASTA ZŁOTORYJA w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:30.08.2019 20:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:30.08.2019 20:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 371