UCHWAŁA NR 0007.X.79.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2020, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów poniesionych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w m. Złotoryja", jednak nie więcej niż 231 332,36 zł brutto (dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 36/100).
§ 2. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zawiślak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.X.79.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.09.2019 11:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.09.2019 11:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 860