Protokół Nr 0002.IX.2019
z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, sesję Rady Miejskiej w Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Wilczyński. Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum uprawniające do podejmowania uchwał.
Przewodniczący przywitał przybyłych na sesję: radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawnego Barbarę Szynkowską.

I.  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.
Rada w głosowaniu: za –12 przeciw -  0 wstrzymało się -  0
przyjęła  zaproponowany porządek obrad bez zmian.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3. Wręczenie wyróżnień.
4. Debata nad raportem o stanie Miasta Złotoryja za 2018 r.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja wotum zaufania.
6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotoryja
7. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
8. Obiekty sportowe oraz rekreacyjne w mieście.
9. Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – sprawozdanie za 2018 r.
10. Podjęcie pakietu uchwał:
10.1. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi
10.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
10.3. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
10.4. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
10.5. w sprawie określenia wysokości opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja
10.6. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
10.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
10.8. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
10.9. W sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
10.10. W sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
11. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie). 
12. Sprawy różne.

II. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI

Radni w głosowaniu:
za – 12   przeciw -  0    wstrzymało się -   0
przyjęli Protokół Nr 0002.VIII.2019 z sesji, która odbyła się w dniu 30 maja 2019 r.

III. WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ

Wyróżnienia z rąk Burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącego RM Waldemara Wilczyńskiego otrzymali następujący złotoryjanie:
- Zbigniew Soja – za organizację XXVI Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota. 
- Artur Kuba – za organizację VI Międzynarodowego Memoriałowego Turnieju Piłki Ręcznej
 im. Michała Stalskiego.
- Adam Skórka – za organizację II Biegu Ulicznego „Złotoryjska Złota Dycha”
- Andrzej Podsiadło – za wsparcie i zaangażowanie w odrestaurowaniu wózka górniczego przy ul. Legnickiej w Złotoryi – upamiętniającego złotoryjskich górników.
- Monika Kaczmarek – za organizację IV Ogólnopolskiego Płukania Złota Diabetyków.

IV. DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE MIASTA ZŁOTORYJA ZA 2018 R.

Przewodniczący Waldemar Wilczyński przeszedł do realizacji pkt 4 porządku obrad, a mianowicie debaty nad raportem o stanie Miasta Złotoryja za 2018 r. 
Udzielił głosu Burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu, który powiedział, że raport o stanie Miasta Złotoryja za 2018 r. został sporządzony i przedłożony Wysokiej Radzie w ustawowym terminie - w dniu 30 maja 2019 r. Burmistrz Robert Pawłowski nadmienił, że raport był sporządzany po raz pierwszy w całej Polsce. Raport jest takim punktem wyjściowym do szerszej dyskusji nad tematem jakie jest nasze miasto i w jakim kierunku powinno podążać. 
Następnie głos zabrali:
Radny Paweł Okręglicki podkreślił, że jest to raport pionierski. Głównym problemem wynikającym z raportu jest brak pomysłu na zatrzymanie młodych ludzi w mieście. Młodzież po skończeniu szkoły wyjeżdża ze Złotoryi. Należy się zastanowić, co zrobić, aby nasze miasto przestało się wyludniać.
Radna Barbara Zwierzyńska-Doskocz zwróciła uwagę, że raport powinien być szczegółowo omówiony na komisjach. Należy myśleć o rzeczach strategicznych jak np. wyludnianie się, problemy demograficzne, które owszem są ujęte w raporcie, ale nie wystarczająco. Według Radnej brak jest wsparcia ze strony samorządu dla małych przedsiębiorstw. Zaapelowała również do Burmistrza i Skarbnika Miasta, aby w tym roku wspólnie i o wiele wcześniej podjąć prace nad projektem budżetu na 2020 r.
Radny Paweł Maciejewski uważa, że młodzi ludzie wyjeżdżają, ponieważ w mieście brakuje mieszkań.
Radna Barbara Listwan powiedziała, że w mieście jest dużo ofert, ale dla ludzi starszych, z czego jesteśmy dumni. Ale brak jest ofert dla młodych (klubów, kawiarni, dyskotek itp.).
Radny Eugeniusz Pożar – stwierdził, że nie ma „złotego środka” na problem wyludniania się miasta, ale uważa, że dobrym posunięciem powinna być ściślejsza współpraca między radnymi a władzą miasta. Podkreślił, że tylko wspólnie możemy wypracować metodę przeciwdziałania wyludnianiu.  
Radny Leszek Antonowicz uważa, że problemy demograficzne to nie tylko problemem Złotoryi, lecz jest to problem ogólnopolski. Uważa, że w Złotoryi jest dużo ofert dla młodzieży.   
Debatę podsumował Burmistrz Robert Pawłowski. Podziękował radnym, że zapoznali się z raportem  o stanie miasta i ż przedstawili swoje spostrzeżenia. 
O godz. 14.50 Przewodniczący zarządził przerwę w obradach.
Sesja została wznowiona o godz. 15.00

V. GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE UDZIELENIA BURMISTRZOWI MIASTA ZŁOTORYJA WOTUM ZAUFANIA.

Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja wotum zaufania 
Rada w głosowaniu:
za – 12    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
przyjęła uchwałę nr 0007.IX.63.2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miast Złotoryja wotum zaufania.

Obrady opuścił radny Paweł Maciejewski, Rada w dalszej części obradowała w składzie 11 radnych.

VI. ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA
 
Przewodniczący Waldemar Wilczyński przeszedł do realizacji pkt 6 porządku obrad, a mianowicie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2018 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium.
Zapoznał Radę z art.270 ust. 3 i 4 oraz art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a także art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, które nakładają na Radę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Udzielił głosu Burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu, który powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 zostało sporządzone i przedłożone Wysokiej Radzie w ustawowym terminie. Sprawozdanie zostało omówione na wszystkich Komisjach Rady Miejskiej, gdzie radni otrzymali szczegółowe wyjaśnienia na zadawane pytania. Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 63 060 663,40  zł, zaś wydatki w wysokości  60 794 466,35  zł.
Sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Burmistrz podziękował radnym za współpracę przy realizacji zeszłorocznego budżetu. W szczególności podziękował członkom Komisji Rewizyjnej, którzy włożyli dużo pracy w przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.
Burmistrz wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za rok 2018 i udzielenie absolutorium.
Następnie głos zabrali Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej:
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Banaszek powiedział, że sprawozdanie było szczegółowo omawiane na komisji, wszelkie zmiany były przyjmowane jednogłośnie, nie było żadnych zastrzeżeń, co do zmian budżetu, wszystkie zostały ocenione pozytywnie. 
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Paweł Okręglicki poinformował, że Komisja pozytywnie zaakceptowała sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Paweł Okręglicki zakomunikował, że komisja również pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za rok ubiegły.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej Paweł Maciejewski poinformował, że również Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu.
Po zaopiniowaniu wykonania budżetu przez poszczególne komisje, Radna Barbara Zwierzyńska-Doskocz odczytała Uchwałę Nr X/27/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Złotoryja za rok 2018.
Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018.
Rada w głosowaniu:
za – 11    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
przyjęła uchwałę nr 0007.IX.64.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2018.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz. Odczytał on opinię i wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2019 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za rok 2017. Zwrócił uwagę na to, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie zawierała żadnych uwag, co do realizacji budżetu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Antonowicz zapoznał radnych z Uchwałą nr X/48/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2019 roku  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za 2018 rok.
Przewodniczący RM Waldemar Wilczyński, przed głosowaniem nad projektem uchwały o udzielenie absolutorium, przypomniała, że ustawowy skład Rady to 15 radnych, w sesji uczestniczy 11 radnych, zaś bezwzględna większość to 8.

Rada w głosowaniu:
za – 11    przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
przyjęła uchwałę nr 0007.IX.65.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotoryja za 2018.
Burmistrz podziękował radnym za pozytywną ocenę. Podziękował także Skarbnikowi Miasta p. Grażynie Soi za jego realizację, swoim współpracownikom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi.”

VII. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA Z PRACY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI

Burmistrz Robert Pawłowski omówił najważniejsze wydarzenia z okresu międzysesyjnego. Szczegółowe sprawozdanie radni otrzymali drogą mailową. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

VIII. OBIEKTY SPORTOWE ORAZ REKREACYJNE W MIEŚCIE.

Przewodniczący RM Waldemar Wilczyński poinformował, że temat został omówiony na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

IX. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. – SPRAWOZDANIE ZA 2018 R.

Przewodniczący RM Waldemar Wilczyński poinformował, że materiał został bardzo szeroko omówiony na Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej.

O godz. 15.50 Przewodnicząc zarządził przerwę w obradach.
Sesja została wznowiona o godz. 15.55

X. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ

Przewodniczący RM przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.66.2019 w sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Paweł Maciejewski poinformował, że na posiedzeniu Komisji  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi został szczegółowo omówiony, radni 12 głosami „za” zaakceptowali projekt.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.67.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

Na tym samym posiedzeniu Komisji Gospodarczej radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem kolejnego projektu uchwały – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Członkowie Komisji zagłosowali: za - 9 radnych, wstrzymało się - 0.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.68.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Złotoryja oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w dn. 25 czerwca br. zostały omówione i jednomyślnie zaakceptowane projekty uchwał w sprawie: 
- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja – za 11 radnych, wstrzymało się – 0
- w sprawie określenia wysokości opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja – za 11 radnych, wstrzymało się – 0
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia  września 2019 roku – za 11 radnych, wstrzymało się – 0
- w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród – za 11 radnych, wstrzymało się, – 0 o czym poinformował Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Okręglicki.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.69.2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja

za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.70.2019 w sprawie w sprawie określenia wysokości opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja

za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.71.2019 w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.72.2019 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował, że  na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni zagłosowali za przyjęciem projektu uchwały – w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Przed głosowaniem nad w/w uchwałą Radny Paweł Okręglicki stwierdził, że nie zostały naniesione poprawki dot. alfabetycznego ułożenia dyscyplin sportowych wymienionych w uchwale. 
Burmistrz Robert Pawłowski wniósł autoporawkę polegającą na tym, że dyscypliny sportowe wymienione w § 2 zostaną zapisane w porządku alfabetycznym.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie zmiany porządku obrad gdzie w miejsce dot. projektu uchwały wprowadza się uchwałę w wersji po zmianie zaproponowanej przez Burmistrza.

Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
przyjęła tę zmianę.
Następnie Przewodniczący Waldemar Wilczyński przystąpił do głosowania nad projektem uchwały – w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r.        w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.              
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę Nr 0007.IX.73.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.VII.49.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na tym samym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem kolejnego projektu uchwały – w sprawie wieloletniej prognozy finansowania, o czym poinformował jej Przewodniczący Józef Banaszek.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.74.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.74.2018r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów  poinformował również, że  na posiedzeniu Komisji w dniu 26 maja br. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie został szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik Grażynę Soję. Członkowie Komisji zagłosowali: za - 9 radnych, wstrzymało się - 0.
Rada w głosowaniu:
za – 11   przeciw -   0    wstrzymało się  -  0
podjęła Uchwałę nr 0007.IX.75.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 r.

XI. WNIOSKI I INTERPELACJE RADNYCH:

Radni złożyli następujące wnioski i zapytania:

Radny Józef Banaszek
1. Na samym początku tek kadencji Rady Miejskiej, dyskutując o potrzebie segregowania odpadów komunalnych, Burmistrz zapowiedział przygotowanie i wydawanie swojej instrukcji o sposobie segregowania – podziału odpadów na poszczególne frakcje. Pomysł ten znalazł pełną akceptacje radnych. Do dnia dzisiejszego zapowiedz ta nie doczekała się realizacji, chociaż problem segregowania odpadów pozostał i wymaga stosownych działań. Dlatego zgłaszam potrzebę realizacji tego, zgłoszonego przez Pana Burmistrza pomysłu.
2. Kiedy zostanie posprzątana ul. M. Konopnickiej na wysokości od ul. Getta w kierunku ul. Staszica? 
Na jezdni ogromna ilość grysu bazaltowego, żwiru i innych kamieni.
3. Co z drzewami ozdobnym wzdłuż ul. Maluchów. Pytałem już o to i otrzymałem odp. że będą uzupełnione brakujące drzewka.
4. Czas leci szybko i już dziś wnoszę o rozpatrzenie przygotowania dzieciom na okres zimowy lodowiska – bezpiecznego lodowiska i stoku do zjazdów saneczkami.
5. W minionych latach wielokrotnie była mowa o zorganizowaniu w grudniu „Święta Złotoryjskiej Bombki”. Jeżeli chcemy mieć takie wydarzenie w kalendarzu to już dzisiaj powinny być podjęte działania.

Radny Grzegorz Łoś
1. Czy zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (Zarząd Zlewni w Legnicy) w przedmiocie wspólnego wykonania zadania pn.” „Udrożnienie koryta rzeki Kaczawa wraz z poprawą odwodnienia gruntów przyległych”? 
2. Czy przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia w celu realizacji zadania i wyłonienia wykonawcy, w jakim terminie zaplanowano realizację prac oraz przeprowadzenie końcowego odbioru zadania? 
W przypadku braku porozumienia wnoszę o wyjaśnienie, jakie wystąpiły przyczyny braku jego zawarcia oraz podjęcie działań zmierzających do realizacji omawianego zadania w 2019 roku. Udrożnienie koryta rzeki poprzez wykonanie wycinki drzew i zakrzewień, odmulenie przepustów oraz oczyszczenie przyczółków mostów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Mieszkańców oraz terenów przyległych do koryta rzeki Kaczawy.
3. W imieniu Mieszkańców i pieszych poruszających się wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Złotoryi wnoszę o wystąpienie do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 364 tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z wnioskiem o:
- wprowadzenie ograniczenia prędkości 40 km/h na odcinku pozbawionym chodnika,
- wykonanie i oznakowanie przejścia dla pieszych na wysokości budynków Grunwaldzka 3 i 5.            
4. Udzielenie informacji dot. Zakresu prowadzonych prac projektowych chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej oraz możliwości przejęcia gruntów niezbędnych do jego budowy.
5. Ponowne wystąpienie z wnioskiem o ujęcie budowy chodnika w planie zadań drogowych zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Program infrastruktury drogowej” oraz weryfikację możliwości zwiększenia gotowości do współfinansowania zadania ze środków własnych i/lub gotowości do realizacji zadania w ramach zastępstwa inwestorskiego.
Brak chodnika i przejść dla pieszych, geometria drogi oraz ograniczenia widoczności przy występującym dużym natężeniu ruchu samochodów osobowych i ciężarowych oraz powtarzające się zdarzenia i wypadki drogowe stanowią bardzo duże zagrożenie dla pieszych.

Radny Dariusz Spychała
1.  W imieniu mieszkańców, wnioskuję o wyposażenie placu zabaw znajdującego się przy budynku komunalnym Podwale 2, chodzi o zamontowanie zjeżdżalni, huśtawek i karuzeli dla dzieci w wieku 2 a 7 lat. Teren ten od lat pozbawiony jest podstawowego sprzętu służącego dzieciom do zabawy przed domem. Obecnie ww. terenie znajduje się jedynie piaskownica. (zał. lista z podpisami mieszkańców popierających wniosek)

Radny Eugeniusz Pożar 
1. Czy i kiedy, tak ważne dla mieszkańców Złotoryi, pomniki i ich otoczenie zostaną poddane zabiegom przywracającym im przyzwoity wygląd, i czy dbałość o te obiekty powierzona zostanie właściwym służbom miejskim?. Odpowiedź, że planowana przebudowa Pl. Wł. Reymonta stoi na przeszkodzie tym zabiegom nie będzie satysfakcjonująca. Pożałowania godny stan tych pomników trwa już od wielu lat i przynosi wstyd naszemu miastu.

Radny Paweł Okręglicki
1. Nawiązując do mojego wystąpienia na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 czerwca ze względu na katastrofalnie niski stan wody w zbiorniku wodnym tzw. „zielonym oczku” bardzo proszę                         w imieniu wyborców o natychmiastowe dopuszczenie wody do tego akwenu. Wody jest tam już tak mało, że dalszy jej ubytek z pewnością zagrozi życiu egzystujących tam ryb i licznych płazów. Pragnę zauważyć, że występujące w „oczku” ryby słodkowodne są w naszym kraju pod ochroną, jak żyjące tam płazy i ptactwo wodne (niektóre pod ochroną ścisłą). Ponadto w godzinach wieczornych z pokładów mułu tego wysychającego zbiornika unosi się przykry fetor. Obawiam się, że dalsza zwłoka dopuszczeniu wody (zapewne powodowana oczekiwaniem na rozpoczęcie inwestycji przebudowy i pogłębienia „oczka”) doprowadzi do degradacji tego cennego ekologicznie obszaru naszego miasta.
2. Reagując na sygnały mieszkańców mojego okręgu zwracam również uwagę na konieczność wykoszenia wysokiej roślinności przy śmietniku w rejonie ulic Jesienna i Zimowa (trawy i chwasty tam rosnące nie były jeszcze w tym roku poddane koszeniu). 

XII. SPRAWY RÓZNE:

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała, że w dniu 18.06.2019. rozpatrzyła wniosek o przyspieszenie wykupu mieszkania i nie stwierdziła zaniedbań ze strony Miasta.

Sesja została zakończona o godz. 1620.

Wideorelacja z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. dostępna pod adresem: http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&strona=1


Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Protokołowała:
Agnieszka Nowodyła 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.IX.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.09.2019 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.09.2019 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 85