wersja do wydruku Piotr Rewig 10.09.2019 14:22

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW WOJSKOWYCH w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW WOJSKOWYCH w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • 1/1 etat w tym:
 • 3/4 etatu - Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego
 • 1/4 etatu - Podinspektor ds. wojskowych

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 ze zm.);
 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • przynajmniej 5 - letni staż pracy związany z zadaniami obronnymi, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem publicznym ;
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;
 • prawo jazdy kat. B

Umiejętności :

 • obsługa komputera (pakiet Office);
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 • komunikatywność, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • planowanie i realizowanie działalności w zakresie zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, klęsk żywiołowych;
 • opracowywanie, dokonywanie ocen i aktualizowanie wszelkiej dokumentacji i planów obrony cywilnej, świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych i związane z nimi działania należące do właściwości gminy;
 • przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu sierpniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys - CV,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 11. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. 9 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych", w terminie do 23 września 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną.

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW WOJSKOWYCH w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.09.2019 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.09.2019 12:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 92