wersja do wydruku Piotr Rewig 11.09.2019 13:02

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego (projekt nr 00466-6935-UM0110648/17), realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przesunięcie terminu składania ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Realizacja projektu pn. Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego (projekt nr 00466-6935-UM0110648/17), realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o dokonaniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dodał załącznik nr 8 obejmujący dokumentację projektową oraz zmienił zapisy siwz.

Zmianie uległy zapisy:

  • w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • w rozdz. III ust. 3 (str. 3),
  • w rozdz. XII ust. 13 (str. 17)
  • w rozdz. XIII ust. 1 i ust. 4 (str. 18)

Poprawione siwz oraz załącznik nr 8 zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 Pzp, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 04.10.2019 r., do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 04.10.2019 r. o godzinie 11:05 w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 10, I piętro).

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego (projekt nr 00466-6935-UM0110648/17), realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.09.2019 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Popławska-Czech
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:18.09.2019 15:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 107