UCHWAŁA NR 0007.XI.90.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 270 ze zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dzierżawę, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Złotoryi w obrębie 1, stanowiących działki nr 105/4 o powierzchni 0,3541 ha i część działki nr 105/6 o powierzchni 0,0685 ha będących własnością Gminy Miejskiej Złotoryja, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013487/8.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XI.90.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2019 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2019 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 734