UCHWAŁA NR 0007.XI.91.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 87 ust. 1 i ust. 2, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnym Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. W aglomeracji Złotoryja wyznaczonej Uchwałą Nr IX/126/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotoryja (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2015 r. poz. 2202), ustaloną w §1 ust. 4 przytaczanej uchwały „równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi 25 000” zastępuje się „równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o której mowa w ust. 1 wynosi 22 692”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XI.91.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2019 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2019 11:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 752