UCHWAŁA NR 0007.XI.94.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana   z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 452) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. §1 ust. 2 uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja otrzymuje brzmienie:  
2. Regulamin stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Pkt 10, ppkt. 2) Regulaminu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r., otrzymuje brzmienie: 
2) niepełnosprawność wnioskodawcy lub osoby zamieszkałej w lokalu, którego dotyczy wniosek
a) I i II grupa inwalidzka (2pkt)
b) III grupa inwalidzka (1 pkt)
c) brak grupy inwalidzkiej (0 pkt)
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XI.94.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:08.10.2019 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:08.10.2019 12:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 807