Protokół Nr 0002.X.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2019 r.
 
Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym X sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzyła Wiceprzewodnicząca Agnieszka Zawiślak.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitała przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską.
 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku sesji
2. Informacja o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie pakietu uchwał:
3.1. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
3.2. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja,
3.3. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji,
3.4. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego…),
3.5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328…),
3.6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 …),
3.7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta …),
3.8. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
3.9. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
3.10. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok,
3.11. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
4. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie).
5. Sprawy różne.
 
AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI
 
Porządek został jednogłośnie przegłosowany przez radnych.
 
AD 2. INFORMACJA O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Przewodniczący podpisał protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.
 
AD 3. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
 
Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:
a) 0007.X.84.2019  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja  w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
b) 0007.X.85.2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja
c) 0007.X.76.2019 w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji 
d) 0007.X.78.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego…),
e) 0007.X.79.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328…),
f) 0007.X.77.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 …),
g) 0007.X.80.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
(„Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta …),
h) 0007.X.81.2019 w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
i) 0007.X.82.2019 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
j) 0007.X.83.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok,
k) 0007.X.86.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
 
Protokoły głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
AD 4.  WNIOSKI I INTERPELACJE (SKŁADANE NA PIŚMIE)
 
Radny Grzegorz Łoś
1. W imieniu mieszkańców ulicy Łąkowej zwracam się z wnioskiem o zaplanowanie w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok środków na rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej.
Rozbudowa miałaby polegać na przedłużeniu istniejącej infrastruktury oświetleniowej poprzez montaż dodatkowych słupów w kierunku budynków nr 9 i 11. Rozbudowa oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz ułatwi funkcjonowanie w porach zmierzchu i ciemności.
 
Radny Józef Banaszek
1. Mówiłem już o tym ze żwirowe ścieżki wzdłuż ul Staszica od świateł, poprzez skwer przy ul Św. Jadwigi aż do ul Krótkiej zostały wydeptane oraz wypłukane przez deszcze. Stan ich jest taki ze zaczęły wyłamywać się kostki ograniczające obrzeża ścieżek. Tereny te są powszechnie wykorzystywane przez mieszkańców, jako tereny spacerowe - rekreacyjne. Należy jak najszybciej przystąpić do uzupełnienie żwiru, bo w przeciwnym razie koszt odtworzenia tych ścieżek stanie się poważną inwestycją. 
Proszę Władze Miejskie o zajecie stanowiska w tym temacie.
2. Od kilku lat Władze Miasta obiecują wykonanie zejścia nad zalew od osiedla „Nad Zalewem". Dzisiejszy wygląd tego zajścia przybrał opłakany widok. Dlatego wnoszę o natychmiastowe przystąpienie do wykonywania tego jakże potrzebnego przejścia.
Świadomy jestem ze wykonanie tego zdanie pociągnie spore koszty, dlatego należy to zadanie rozłożyć na kilka lat zaczynając od wykonania projektu.
3. Tu musze podziękować Burmistrzowi za uporządkowanie zejścia do Sztolni „Aurelia"" od strony MOPS-u po moim dostrzeżeniu niewielkich zaniedbań.
4. Mam tez pytanie o uporządkowanie i przywrócenie przejścia na jednym poziomie na ulicy Staromiejskiej, bo o tym była już mowa.
 
Radny Dariusz Widomski
1. W związku z przekazanymi od mieszkańców ul. Marii Konopnickiej informacjami dotyczącymi zapadnięcia się części chodnika na wysokości budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Marii Konopnickiej 8abc zwracam się z prośbą o wymianę/naprawę infrastruktury chodnika. Chodnik przy ul. Marii Konopnickiej jest uszkodzony, posiada wystające, niebezpieczne elementy infrastruktury na odcinku od budynku nr 8 do budynku nr 24. Nadmieniam, ze zapadanie się chodnika przy budynku mieszkalnym nr 8abc jest sytuacja powtarzająca się, aa przeprowadzane interwencyjne naprawy nie przynoszą oczekiwanego skutku.
Wymiana nawierzchni oraz podłoża chodnika spowoduje wyeliminowanie realnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców miasta oraz poprawi estetykę ul. Marii Konopnickiej, jako integralnej części zabytkowego centrum miasta.
 
Radny Paweł Maciejewski 
1. Zwracam się z prośbą do Burmistrza Miasta Złotoryja o dokończenie rozpoczętej inwestycji na ul. Mieszka I, Wilczej oraz Szczęśliwej.
Do dzisiejszego dnia nie jesteśmy podłączeni do nowych studzienek deszczowych, jak również w/w ulice nie posiadają asfaltu tylko pierwszą warstwę podkładową. Z uwagi na fakt, ze remont kanalizacji deszczowej na w/w ulicach trwa już ponad rok. 
Proszę o podanie najbliższego możliwego terminu zakończenia inwestycji na w/w ulicach.
2. Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym składam interpelacje do Burmistrza Miasta Złotoryja. Zwracam się z prośbą o zakup i montaż dwóch ławek w okolicy budynku przy ul. Plac Jana Matejki, np. przy byłym kiosku ruchu. 
Z uwagi na fakt, że jest to stara droga na cmentarz, który jest oddalony od centrum miasta. Najstarsi nasi mieszkańcy często odwiedzający groby swoich najbliższych nie mają możliwości odpoczynku, a zgłaszają taką potrzebę. 
Z góry dziękuje w imieniu mieszkańców naszego miasta i liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji.
3. Dotyczy: Progu zwalniającego na ul. Hożej przy przedszkolu Misia Uszatka. 
W związku z coraz większym natężeniem ruchu w tej okolicy miasta, co zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanego wypadku z udziałem dzieci proszę o zamontowanie progu zwalniającego.
Ponadto nadmienię, ze rozmowy i wizja lokalna były już wykonane z Pana Naczelnika Marcina Cielasa, który zapewniał, ze próg zwalniający zostanie wykonany w miesiącu czerwcu bieżącego roku. Proszę o podanie nowego terminu wykonania progu zwalniającego, który z pewnością poprawi bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
 
Radny Eugeniusz Pożar zwrócił uwagę, aby zamieszczać w intrenecie całą treść interpelacji a nie tylko pytanie i odpowiedz. Odniósł się również do odpowiedzi na interpelację dot. pomników w mieście. Radny pytał czy pomniki i miejsca w wokół nich zostaną posprzątane i przywrócone do porządku. Stwierdził, że Burmistrz nie odpowiedział wprost na pytanie tylko opisał historię tychże pomników. Radny nie oczekiwał takiej odpowiedzi.
 
Radna Agnieszka Zawiślak zgłosiła do Biura Rady uwagę odnośnie interpelacji/wniosków składanych przez radnych a mianowicie, aby wszystkie odpowiedzi w raz z pytaniami były przesyłane do wszystkich radnych.
 
AD 5.  SPRAWY RÓŻNE
 
Radny Adam Bartnicki zwrócił się do Wiceburmistrza z zapytaniem, kiedy w projekcie budżetu ujęty będzie łącznik pomiędzy ul. Polną a Wiejską.
Wiceburmistrz poinformował Radnego, że w budżecie są przewidziane środki do realizacji tej inwestycji.
 
Radna Agnieszka Zawiślak zapytała Burmistrza Roberta Pawłowskiego, na jakim etapie jest remont chodnika przy ul. St. Staszica w Złotoryi. 
Burmistrz poinformował, że są prowadzone rozmowy z DSDiK na temat remontu całej ul. Staszica. Na 5.IX.2019 r. jest zaplanowane spotkanie z DSDiK odnośnie sieci które znajdują się pod ulicą i w tedy też poruszymy ten temat.  
Radny Paweł Okręglicki poprosił w imieniu mieszkańców Złotoryi o poinformowanie stosownych służb o konieczności skierowania patroli w rejon podwórka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2 jest tam zakłócana cisa nocna.
Druga sprawa to nazewnictwo placów i ulic chodzi konkretnie o ulicę Sienkiewicza. Na tabliczce z nazwą ulicy jest napis w języku niemieckim. Radny zapytał czy to pomysł poprzedniej rady czy to inicjatywa Urzędu Miejskiego. Poprosił o interwencję i wyjaśnienia.
Z-ca poinformował, że to Wspólnota Mieszkaniowa sobie wymyśliła i jest to nawiasem mówiąc niezgodne z rzeczywistością.
Burmistrz zapewnił, że zostanie sprawdzone czy jest to niezgodne z prawem i ewentualnie wtedy podejmie dalsze kroki.
Głos w tej sprawie zabrał również Radny Eugeniusz Pożar, który poinformował, że istnieje ustawa  z 2005 r. na temat dwujęzyczności i należy się z nią zapoznać. Nie wolno takich rzeczy stosować, gdyby każda wspólnota coś takiego robiła to mielibyśmy dwujęzyczne nazwy. Według radnego jest to niezgodne z prawem.
Radny Leszek Antonowicz odniósł się do tabliczki na budynku, na której jest napisane: „dom rodziny…” według niego nie jest to dom tej rodziny.
Burmistrz Robert Pawłowski powiedział, że to jest indywidualna sprawa właściciela, jaką tabliczkę sobie powiesi. Nie powinniśmy tak daleko ingerować w pewne rzeczy
Radny Grzegorz Łoś w nawiązaniu do Komisji Gospodarczej chciałby przypomnieć o temacie złego stanu technicznego byłego dworca PKP. Teren dworca wygląda fatalnie i zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Radny wnioskuje, aby Gmina, mimo, że nie jest właścicielem nieruchomości monitorowała temat zabezpieczenia dworca. Kolejny temat, jaki poruszył Radny to remont ul. 3 Maja, o którym już wcześniej rozmawiano. Radny nie czuje się wystarczająco poinformowany, co dalej w tym temacie i poprosił o udzielenie informacji, które pozwolą mu śledzić dostatecznie ten temat. Zwrócił się do Wiceburmistrza z prośbą o przedstawienie szczegółowego planu postępowania przy obsłudze tej inwestycji. 
Radny Paweł Okręglicki wsparł wniosek Radnego G. Łosia w sprawie zabezpieczenia dworca PKP.
Radny Józef Banaszek w imieniu mieszkańców, poprosił o interwencję Straży Miejskiej w sprawie osób śpiących na ławkach w centrum miasta. 
Burmistrz odniósł się do kwestii poruszanej na komisjach a mianowicie do tematu remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów. Zakres robót łącznie z dokumentacją projektową i nadzorem to koszt 122 tyś zł do tego dojdzie koszt wyposażenia mieszkania, więc razem około 200 tyś zł.
Jeżeli chodzi o ul. Szczęśliwą i Mieszka Burmistrz poinformował, że brak jest zgody wszystkich właścicieli nieruchomości w związku, z czym nie można przystąpić do prac. 
Jeżeli chodzi o przejście przy „VITBISIE” to będą dwa przejścia oświetlone.
 
X sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Wiceprzewodniczącą Agnieszkę Zawiślak o godz. 14.33
 
Wideorelację można obejrzeć pod adresem:
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Zawiślak
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Nowodyła 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.X.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.10.2019 07:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.10.2019 07:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 57