UCHWAŁA NR 0007.XII.99.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega treść załącznika graficznego nr 8 do uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi. Nowy załącznik graficzny nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XII.99.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2019 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2019 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 694