Protokół Nr 0002.XI.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, 
która odbyła się w dniu 26 września 2019 r.
 
Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym XI sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską, Bożenę Kraskę.
 
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Przyjęcie porządku obrad sesji
2. Wręczenie podziękowań. 
3. Informacja o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji 
4. Informacja Burmistrza Miasta z pracy w okresie między sesjami.
5. Placówki oświatowe w mieście – informacja za rok szkolny 2018/2019
6. Podjęcie pakietu uchwał:
6.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 8 i miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Jerzmanicką, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego i Lubelską,
6.2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską),
6.3. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi,
6.4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja,
6.5. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Złotoryja,
6.6. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
6.7. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
6.8. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja,
6.9. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok,
6.10. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
7. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie).
8. Sprawy różne.
 
AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI
 
Porządek został jednogłośnie przegłosowany przez radnych.
 
AD. 2 WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ
 
Podziękowania z rąk Burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącego RM Waldemara Wilczyńskiego otrzymała Pni Bożena Kraska w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Złotoryi.
 
AD 3. INFORMACJA O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
 
Przewodniczący poinformował, że Wiceprzewodnicząca podpisała protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2019 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.
 
AD 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 
 
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdanie z prac między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
 
AD. 5 PLACÓWKI OŚWIATOWE W MIEŚCIE – INFORMACJA ZA ROK SZKOLNY 2018/2019
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Marcin Gagatek poinformował, że materiał został bardzo szeroko omówiony na Komisji w dniu 20 września 2019 r. 
 
O godz. 14.17 Przewodniczący zarządził przerwę w obradach.
Sesja została wznowiona o godz. 14.25
 
AD 6. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ
 
Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:
a) 0007.XI.87.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 8 i 2 miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Jerzmanicką, Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego i Lubelską, 
b) 0007.XI.88.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
c) 0007.XI.89.2019 w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi
d) 0007.XI.90.2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja 0007.XI.91.2019 w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Złotoryja,
e) 0007.XI.92.2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
f) 0007.XI.93.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
g) 0007.XI.94.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja
h) 0007.XI.95.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
i) 0007.XI.96.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 0007.III.11.2018.  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
 
Protokoły głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
AD 7.  WNIOSKI I INTERPELACJE (SKŁADANE NA PIŚMIE)
 
Radny Waldemar Wilczyński
1. W ramach inwestycji zaplanować w budżecie na 2020 rok środki finansowe na przebudowę drogi – ul. Cmentarnej oraz parkingu wzdłuż muru ogradzającego Cmentarz Komunalny – będących w bardzo złym stanie technicznym.
2. Uruchomić niedziałającą część oświetlenie przy ul. Górnej.
3. Rozpocząć budowę i przebudowę ciągów pieszych (alejek) wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym, gruntowe alejki po opadach deszczu są po prostu nie do przejścia.
4. Zdemontować stare, zniszczone ogrodzenie na placu zabaw przy ul. Tuwima.
5. Wnioskuję o jak najszybsze zakończenie procedury sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej 7 w Złotoryi. Lokatorzy tego budynku złożyli wnioski o wykup lokali we wrześniu 2017 r.
6. Wyremontować łącznik pomiędzy ul. Wyszyńskiego, a przystankiem autobusowym i parkingiem przy netto.
7. Ponownie zwracam się z wnioskiem, aby opracować koncepcję zagospodarowania terenu (działki miejskie 83/1, 83/2, 83/3) wraz z dojazdem – za budynkami mieszkalnymi przy ul. Cmentarnej,            a terenem MOPS (działka nr 82) w Złotoryi, powyższe działki są niezagospodarowane i często służą jako miejsce „toalet” i zakrapianych spotkań towarzyskich. W pierwszym etapie poza projektowym wnoszę  o uporządkowanie tego terenu.
8. Wnioskuje o uporządkowanie terenu zielonego wraz z demontażem zniszczonego ogrodzenia (za młynem) u zbiegu ulic Kolejowej i Sportowej.
9. Wnioskuje o doprowadzenie do porządku garażu przy pl. Niepodległości (przylegający do budynku Starostwa Powiatowego) całkowicie zawalił się tam dach i stwarza to zagrożenie zawaleniem się całego budynku.
 
Radny Dariusz Spychała
1. W imieniu mieszkańców ulicy Bukowej proszę o odpowiedź na następujące pytania:
 czy ze względu na brak możliwości skorzystania z dofinansowania Gmina Miejska planuje wykonanie nawierzchni wraz z chodnikami i oświetleniem ulicznym ze środków własnych?
 czy zadanie budowy drogi Bukowej zostanie zaplanowane w budżecie na ro 2020?
 czy Gmina Miejska podjęła lub czy podejmie kroki i jakie, w celu uzyskania gruntu od jednego z mieszkańców, gdzie występuje przewężenie terenu, wykluczające uzyskanie dofinansowania?
2. W imieniu mieszkańców ulicy Leszczyńskiej w odcinku od skrzyżowania z Bukową i Dębową, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
 czy zadanie wykonania nawierzchni wraz z kanalizacją burzową zostanie ujęte w budżecie na rok 2020?
 
AD 8.  SPRAWY RÓŻNE
 
Radna Barbara Listwan zwróciła się do Burmistrza z pytaniem czy na dzień dzisiejszy jest w stanie podać jakieś szczegóły dot. darmowych szczepień dla mieszkańców miasta.
Burmistrz poinformował, że szczegółowa informacja dot. szczepień będzie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Gazety Złotoryjskiej, strony internetowej miasta. Zapewnił, że będą to szczepionki dla mieszkańców Złotoryi bez względu na to, do jakie przychodni, kto należy. Burmistrz poprosił o jeszcze chwilę cierpliwości.
Radny Eugeniusz Pożar odniósł się do inwestycji pn. „żabi dołek”. W imieniu wszystkich, którzy tam przychodzą, jaki własnym podziękował Burmistrzowi i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego czynu. 
 
XI sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Przewodniczącego Waldemara Wilczyńskiego o godz. 14.42.
 
Wideorelację można obejrzeć pod adresem: http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&menu=174&strona=1
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński
 
 
Protokołowała:
Agnieszka Nowodyła 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XI.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:25.10.2019 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:25.10.2019 13:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 60