Piotr Rewig 29.11.2019 11:09 wersja do wydruku

Protokół Nr 0002.XII.2019
z sesji Rady Miejskiej Złotoryi,

która odbyła się w dniu 24 października 2019 r.

Na podstawie art.20 ustawy o samorządzie gminnym XII sesję Rady Miejskiej Złotoryi o godz. 13.30 otworzył Przewodniczący Waldemar Wilczyński.

Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały.

Przywitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej, kierownictwo Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Robertem Pawłowskim, Radcę prawną Barbarę Szynkowską oraz Panią Renatę Fuchs i Panią Iwonę Pawłowską.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 2. Wręczenie podziękowań.
 3. Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy w okresie między sesjami.
 5. Drogi i chodniki w mieście. Stan mienia komunalnego.
 6. Podjęcie pakietu uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328),
  2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budy ciągu pieszo-rowerowego…),
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi,
  4. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi,
  5. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020,
  6. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.XI.89.2019 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi,
  7. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
  8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  9. w sprawie opłaty targowej,
  10. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok,
  11. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
  12. w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sadu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu,
  13. w sprawie wyboru ławnika (w celu wyboru ławnika odbędzie się głosowanie tajne radnych).
 7. Wnioski i interpelacje (składane na piśmie).
 8. Sprawy różne.

AD 1. PRZYJĘCIE PORZĄDKU SESJI

Porządek został jednogłośnie przegłosowany przez radnych.

AD. 2 WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ

Podziękowania z rąk Burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącego RM Waldemara Wilczyńskiego otrzymała Pni Renata Fuchs i Pani Iwona Pawłowska za przygotowanie i przeprowadzenie 9. edycji konkursu „Złote Dyktando”.

AD 3. INFORMACJA O PODPISANIU PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.

Przewodniczący poinformował, że podpisał protokół z sesji Rady Miejskiej Złotoryi, która odbyła się w dniu 26 września 2019 r. Protokół zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta.

AD 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA MIĘDZY SESJAMI 

Burmistrz Miasta Robert Pawłowski przestawił sprawozdanie z prac między sesjami.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

AD 5. DROGI I CHODNIKI W MIEŚCIE. STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Paweł Maciejewski poinformował, że materiał został bardzo szeroko omówiony na Komisji w dniu 21 października 2019 r.

AD 6. PODJĘCIE PAKIETU UCHWAŁ

Rada w głosowaniach podjęła następujące uchwały:

 1. 0007.XII.97.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328),
 2. 0007.XII.98.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budy ciągu pieszo-rowerowego…),
 3. 0007.XII.99.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi,
 4. 0007.XII.100.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Złotoryi,
 5. 0007.XII.101.2019 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020,
 6. 0007.XII.102.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0007.XI.89.2019 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 26 września 2019 r. w sprawie odbudowy lub wybudowania odkrytego basenu kąpielowego w Złotoryi,
 7. 0007.XII.103.2019 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych,
 8. 0007.XII.104.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 9. 0007.XII.105.2019 w sprawie opłaty targowej,
 10. 0007.XII.106.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok,
 11. 0007.XII.107.2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,

Przed głosowaniem nad następną uchwałą Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o odczytanie protokołu z posiedzeń zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Radny Dariusz Widomski, który jest przewodniczącym Zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Złotoryi odczytał protokół z posiedzeń Zespołu. Zgłoszonych zostało pięć kandydatur w tym: trzy kandydatury do Sądu Rejonowego w Złotoryi – Pani Jolanta Horodniczy, Pani Krystyna Wilczyńska oraz Pani Czesława Kowalczyk i dwie kandydatury do Sądu Okręgowego w Legnicy – Pani Elżbieta Atamańczuk i Pani Ewa Stokłosa. Zespół pozytywnie zaopiniował cztery z pięciu zgłoszonych kandydatur. Natomiast jednej z kandydatur do Sądu Rejonowego w Złotoryi – Pani Czesławy Kowalczyk zgłoszonej przez grupę obywateli zabrakło wymaganej liczby podpisów (część zgłaszających osób zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja).

Następnie radni podjęli poniższą uchwałę

 • 0007.XII.108.2019 w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sadu Okręgowego w Legnicy oraz Sądu Rejonowego w Złotoryi na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

Protokoły głosowań stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

O godz. 14.25 Przewodniczący zarządził przerwę w obradach.

Sesja została wznowiona o godz. 14.30

Następnie odbyło się głosowanie tajne dotyczące wyboru ławników.

Przewodniczący Waldemar Wilczyński zaproponował radnych Eugeniusza Pożara, Pawła Maciejewskiego oraz Leszka Antonowicza, do komisji skrutacyjnej ds. liczenia oddanych w głosowaniu głosów - wyrazili zgodę. Rada Miejska jednogłośnie przegłosowała skład komisji skrutacyjnej.

Radni – członkowie komisji wydawali karty do głosowania w kolejności alfabetycznej.

Po zakończeniu głosowania, o godz. 14.40, Przewodniczący Waldemar Wilczyński zarządził przerwę, która potrwała do 14.50.

Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru ławników, zgodnie, z którym na:

Panią Jolantę Horodniczy

 • oddano głosów – 13
 • ważnych głosów – 13
 • głosów „za” – 13, „przeciw” – 0

Panią Krystynę Wilczyńską

 • oddano głosów – 13
 • ważnych głosów – 13
 • głosów „za” – 13, „przeciw” – 0

Panią Elżbietę Atamańczuk

 • oddano głosów – 13
 • ważnych głosów – 13
 • głosów „za” – 12, „przeciw” – 1

Panią Ewę Stokłosę

 • oddano głosów – 13
 • ważnych głosów – 13
 • głosów „za” – 13, „przeciw” – 0

Rada w głosowaniu podjęła Uchwałę 0007.XII.109.2019 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.

Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Legnicy wybrana została p. Ewa Stokłosa i p. Elżbieta Atamańczuk.

Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Złotoryi wybrana została p. Krystyna Wilczyńska i p. Jolanta Horodniczy.

AD 7. WNIOSKI I INTERPELACJE (SKŁADANE NA PIŚMIE)

Radny Paweł Maciejewski

 1. Proszę o podjęcie działań zmierzających do wykonania na nowo chodnika na ul. Tuwima – obecny stan w/w chodnika jest w stanie beznadziejnym. Jest to chodnik, po którym dzieci codziennie chodzą do szkoły jak również mieszkańcy spacerują z dziećmi, jazda np. wózkiem inwalidzkim po tym chodniku jest praktycznie nie możliwa ze względów bezpieczeństwa.
  Proszę o nieodległy termin wykonania chodnika.
 2. Proszę o podjęcie działań na ul. Szczęśliwej po stronie, której znajduje się Rondo, mieszkańcy uskarżają się na zbyt wąski przejazd dookoła wysepki [Rondo], co za tym idzie pojazdy RPK do wywozu odpadów najeżdżają na rondo, z którego wówczas błoto przedostaje się na jezdnie i zanieczyszcza całą ulicę, najbardziej w deszczowe dni.
  Proszę o utwardzenie odcinka „Ronda”, co załatwi sprawę rozjeżdżania ronda.
 3. Proszę o zamontowanie lustra drogowego na ul. Szczęśliwej pomiędzy budynkami nr 27-29. Skrzyżowanie w tym miejscu jest bardzo niebezpieczne ze względu na ograniczoną widoczność przez wysoki żywopłot. Jest to alternatywna droga dla rodziców odwożących dzieci do szkoły, rano i w południe natężenie ruchu jest bardzo duże i dochodzi do niebezpiecznych zachowań, a niejednokrotnie do kolizji.
  Montaż lustra drogowego na pewno poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu na tym skrzyżowaniu.
 4. W chwili obecnej skręcając w ul. Słoneczną auta muszą przejeżdżać wzdłuż całego osiedla i po bardzo zastawionych przez parkujące samochody uliczkach i nie ma możliwości jazdy w dwóch kierunkach [ulica jednokierunkowa].
  Proszę o drobną zmianę organizacji ruchu na ulicy osiedlowej, na znak nakaz jazdy w lewo w kierunku ul. Bocznej lub Wojska Polskiego [dosłownie chodzi o zmianę organizacji ruchu na odcinku 15m drogi].
  Dla mieszkańców całego osiedla będzie to bardzo duże odciążenie osiedlowych ulic, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo poruszających się tam mieszkańców.
  W imieniu mieszkańców z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie interpelacji.

Radny Józef Banaszek                       

 1. Wiosną tego roku Dyrektor „Hali Tęcza” informował radnych o tym, że trwają rozmowy zmierzające do tego ażeby nie trzeba było opróżniać zalewu z wody. Miał to być sposób na walkę z glonami poprzez zarybianie tego akwenu. Zalew jednak został opróżniony z wody. Czy moglibyśmy dostać bliższe informacje na ten temat?
 2. Mówione było o potrzebie przygotowania bezpiecznego stoku na tor saneczkowy. Czy władze miasta pochyliły się nad tym problemem?
 3. W parku na „Górce Mieszczańskiej” po ostatniej wichurze zostało przewrócone potężne drzewo, które zablokowało ścieżkę spacerową. Do tej pory drzewo to leży i blokuje tę ścieżkę. Przydałoby się ażeby usunąć to drzewo ze ścieżki spacerowej. Tu rodzi się pytanie czy stosowne służby mają w swojej pieczy ten obszar rekreacyjny?

AD 8. SPRAWY RÓŻNE

Radna Barbara Listwan zgłosiła problem potrzeby zamontowania progów zwalniających koło Katowni (ul. która prowadzi do parkingu).

Podziękowała również za wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Basztowej oraz za szybką interwencję dot. naprawy dziury w jezdni przy ul. M. Konopnickiej).

Radny Leszek Antonowicz zwrócił się z prośbą, aby wszelkie imprezy sportowe odbywające się na Hali Sportowej „Tęcza” oraz na Sali gimnastycznej SP3 w godzinach popołudniowych lub w soboty. Ponieważ nie ma gdzie ćwiczyć z dziećmi, bo sale i szatnie są wyłączone z użytkowania. Dezorganizuje to pracę nauczycieli wychowania fizycznego.

Radny Józef Banaszek przypomniał, że dzisiaj mija II rocznica śmierci Herberta Heinricha, który jest honorowym obywatelem miasta Złotoryi. Jest to postać wielce szanowana.

Radny Eugeniusz Pożar podzielił się informacją o tym, że nasza pisarka Olga Tokarska otrzymała Nagrodę Nobla.

Radna Agnieszka Zawiślak nawiązała do interpelacji radnego Józefa Banaszka w sprawie stoku saneczkowego. Zaproponowała, że dobrym miejscem na taki stok byłby teren koło ul. Maluchów zaraz obok placu zabaw.

Radny Paweł Maciejewski odniósł się do wypowiedzi radnego Antonowicza, informując, że paraolimpiada lub inne imprezy sportowe zdarzają się bardzo rzadko i nie powinniśmy robić z tego problemu. Poinformował również, że na paraolimpiadzie nie było przedstawicieli powiatu. Można to odebrać w taki sposób, że dobro dzieci nie jest ważne. Zwrócił się do Burmistrza, aby z wielką ostrożnością podchodził do udzielenia pomocy starostwu w sprawie oddłużenia szpitala.

 XII sesja Rady Miejskiej Złotoryi została zamknięta przez Przewodniczącego Waldemara Wilczyńskiego o godz. 15.20.

Wideorelację można obejrzeć pod adresem: http://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=150&subsub=0&menu=174&artykul=1985&akcja=artykul

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Wilczyński

Protokołowała: Agnieszka Nowodyła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 0002.XII.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 października 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:29.11.2019 11:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Nowodyła
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:29.11.2019 11:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 63