UCHWAŁA NR 0007.XIII.114.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 97 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 20014r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1507 ze zm.)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Klub Senior + jest ośrodkiem wsparcia dla seniorów w rozumieniu przepisu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. 1. Uczestnikami Klubu Senior + są mieszkańcy miasta Złotoryja w wieku 60 i więcej lat, nieaktywni zawodowo.
2. Klub Senior + przyjmuje uczestników pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.
§ 3. Ustala się, że pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+” jest nieodpłatny.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 0007.XXVIII.169.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt i korzystania z gorącego posiłku w Klubie Seniora działającym w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.114.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 812