UCHWAŁA NR 0007.XIII.115.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 97 ust. 5 w związku z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U z 2018r., poz. 822) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Złotoryja.
§ 2. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym jest średni miesięczny koszt jego utrzymania.
§ 3. Przez średni miesięczny koszt utrzymania mieszkania chronionego wspieranego rozumie się w szczególności: sumę wydatków za czynsz, energię elektryczną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV, koszty usług.
§ 4. Miesięczny koszt odpłatności jednego mieszkańca za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustalany jest, jako średni miesięczny koszt utrzymania tego mieszkania podzielony przez liczbę mieszkańców.
§ 5. Za niepełny miesiąc pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym, mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do czasu pobytu w danym miesiącu.
§ 6. Odpłatność za jeden dzień pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla jednej osoby wynosi 53 zł.
§ 7. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, ustala się następującą miesięczną odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym:

Kryterium dochodowe określone  w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %

Wskaźniki odpłatności w % średniego kosztu utrzymania mieszkania chronionego wspieranego

Dla osoby samotnie

gospodarującej

Dla osoby w rodzinie

do 100%

bezpłatnie

bezpłatnie

Powyżej 100% do 150%

do 5 %

do 10%

Powyżej 150% do 175%

do 10 %

do 20 %

Powyżej 175% do 200%

do 15 %

do 25 %

Powyżej 200% do 225%

do 25 %

do 35 %

Powyżej 225% do 250%

do 35%

do 45%

Powyżej 250% do 300%

do 45%

do 60%

Powyżej 300% do 350%

do 60%

do 75%

Powyżej 350% do 400%

do 70%

do 100%

Powyżej 400%

do 100%

---

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.115.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 656