UCHWAŁA NR 0007.XIII.116.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzenie budżetu obywatelskiego zarządza Burmistrz Miasta Złotoryja nie później niż 3 stycznia 2020 roku.
2. Zarządzenie przeprowadzenia budżetu ogłasza się publicznie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Burmistrz Miasta Złotoryja ustala wysokość środków przeznaczonych na Złotoryjski Budżet Obywatelski oraz dokonuje ustalenia wartości pojedynczego projektu.
4. Projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta Złotoryja składają do 24 stycznia 2020 roku w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz poprzez platformę internetową zlotoryja.budzet-obywatelski.org.
§ 2. Uprawniony do składania projektów zadań w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego jest każdy mieszkaniec miasta Złotoryja.
§ 3. 1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie elektronicznej na platformie internetowej zlotoryja.budzet-obywatelski.org lub w formie papierowej
w sekretariacie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi przy pl. Orląt Lwowskich 1.
2.Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Projekt zadania zawiera:
1) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy i adres e-mail mieszkańca, który zgłasza projekt.
2) Opis projektu, w którym w szczególności wskazuje się:
a) jakie spodziewane są korzyści w związku z realizacją projektu, co ma zostać wykonane, jakie działania powinny być podjęte,
b) lokalizację projektu,
c) grupy mieszkańców, które skorzystają najbardziej z wykonanego projektu,
d) składowe części zadania, które składają się na realizację projektu,
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu,
f) streszczenie projektu,
g) zapewnienie, o ile jest to możliwe dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3) Podpis własnoręczny mieszkańca, który zgłasza projekt.
4) Listę z poparciem, co najmniej 15 mieszkańców miasta Złotoryja obejmującą imiona, nazwiska, adresy, rok urodzenia oraz własnoręczne podpisy mieszkańców popierających projekt.
2. Do projektu zadania mogą być załączone dodatkowe materiały (zdjęcia, mapki, rysunki, wydruki) pomocne przy ocenianiu i prezentacji projektu.
3. W przypadku, gdy projekt nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w ust. 1 lub jest konieczność dokonania modyfikacji zakresu rzeczowego, wzywa się mieszkańca, który zgłasza projekt, do jego korekty w ciągu 7 dni.
4. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, mieszkaniec, który zgłasza projekt, nie uzupełni projektu, pozostawia się go bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Ocena projektu polega na weryfikacji przez Burmistrza Miasta Złotoryja czy:
a) projekt spełnia wymogi przewidziane w §4 ust. 1
b) projekt jest zgodny z prawem powszechnie obowiązującym
c) projekt jest technicznie wykonalny
2. Weryfikacja projektu zadania pod względem formalnym i merytorycznym dokonywana jest w ciągu miesiąca przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
3. Projekt zadania, który w całości uzyskał pozytywną ocenę, otrzymuje znacznik „przyjęty” i poddawany jest pod głosowanie.
4. Projekt zadania, który otrzymał negatywną ocenę, otrzymuje znacznik „odrzucony”. Sporządzone uzasadnienie negatywnej oceny zamieszcza się na stronie Urzędu Miejskiego w Złotoryi i na tablicy ogłoszeń pouczając o prawie złożenia odwołania.
§ 6. 1. Od negatywnej oceny projektu zadania mieszkaniec, który go złożył, ma prawo wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oceny z uzasadnieniem na stronie internetowej, za której pośrednictwem odbywa się głosowanie.
2. Odwołanie nie wymaga uzasadnienia. Powinno ono zawierać wskazanie imienia, nazwiska i adresu mieszkańca, który go złożył, oznaczenie projektu zadania, którego ono dotyczy, oraz własnoręczny podpis.
3. Odwołanie rozpatruje Burmistrz Miasta Złotoryja w ciągu 7 dni od daty, w której upłynął termin składania odwołań.
4. Rozpatrzenie odwołania obejmuje ponowną weryfikację projektu zadania.
5. W wyniku odwołania Burmistrz Miasta Złotoryja wydaje powtórną ocenę, którą wraz
z uzasadnieniem zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 7. 1. Wszystkie projekty, które otrzymały w całości pozytywną ocenę, poddawane są pod głosowanie.
2. Głosowanie mieszkańców miasta Złotoryja odbywa się w terminie podanym
w harmonogramie konsultacji społecznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Prawo do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego przysługuje każdemu mieszkańcowi Miasta Złotoryja niezależnie od wieku (osoba uprawniona do głosowania).
4. Osoba uprawniona do głosowania może wybrać maksymalnie jeden projekt, wpisując numer wybranego projektu w karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Osoba uprawniona do głosowania może głosować tylko jeden raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania. Głosowanie za pomocą karty do głosowania wyklucza dopuszczalność głosowania w formie elektronicznej i odwrotnie.
6. Głosowanie odbywa się poprzez osobiste wypełnienie karty do głosowania w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 w Złotoryi bądź elektronicznie poprzez platformę internetową zlotoryja.budzet-obywatelski.org.
7. Głos jest ważny, jeżeli głosujący wybrał jeden projekt zadania, wpisując numer wybranego projektu oraz odpowiednie dane w karcie do głosowania lub na platformie internetowej.
8. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Należy jej udzielić poprzez wypełnienie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do karty do głosowania.
§ 8. 1. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każdy  z projektów.
2. Suma uzyskanych głosów decyduje o kolejności projektów na liście projektów do realizacji.
3. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów przez dwa lub więcej projektów,
o kolejności na liście zadecyduje losowanie przeprowadzone w trybie ustalonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
4. Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
§ 9. Ogłoszenie wyników głosowania następuje przez zamieszczenie ich na stronie Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.116.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 588