Uchwała Nr XI / 64 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi.


 Na postawie art.21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71,poz. 733 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Złotoryja uchwala co następuje: 
   

§ 1.

  W uchwale nr IX/56/2003 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 maja 2003r.  w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale III ,określającym kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
    zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się dotychczasowy zapis § 8 i wprowadza się nowy § 8 o treści:
„ Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba:
1) pełnoletnia,
2) zamieszkująca w Złotoryi,
3) nie posiadająca tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu.”

2. W Rozdziale IV ,określającym ogólne zasady postępowania przy ubieganiu się o lokal
     z zasobu mieszkaniowego Miasta Złotoryi, z wyłączeniem lokali o powierzchni użytkowej
     przekraczającej 80 m2   oraz  tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu lokali na
     czas nieokreślony i socjalnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) W tytule rozdziału, w zdaniu drugim, po wyrazie „lokali” dodaje się wyraz
      „ przyznawanych”,
2) W § 13 ust.3 wyrazy „list osób kwalifikowanych do wskazania lokalu do remontu” , zastępuje się wyrazami „lokali przyznawanych na czas nieokreślony”, w ust.6 wyrazy „ do remontu na koszt przyszłego najemcy bądź  adaptacji strychu” zastępuje się wyrazami „ lokalu przyznawanego na czas nieokreślony”,
3) W § 14  w ust.2 i ust.8 skreśla się wyraz „ socjalnego”, w ust.9 po wyrazie  „socjalnych” dodaje się wyrazy „ i lokali przyznawanych na czas nieokreślony”.
Ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ Po rozpatrzeniu zastrzeżeń  wnioskodawców, Wynajmujący tworzy ostateczne listy osób zakwalifikowanych do wskazania lokali socjalnych i lokali przyznawanych na czas nieokreślony w danym roku  i podaje do publicznej wiadomości.”

3. W Rozdziale VII, określającym inne przypadki zawarcia umów najmu, wprowadza się
     następujące zmiany:
§ 20 otrzymuje brzmienie:
„Poza przypadkami określonymi w art. 691 Kodeksu cywilnego oraz wcześniejszymi
  postanowieniami niniejszej uchwały, Wynajmujący może zawierać umowy najmu
  również z:
1) osobami bliskimi najemcy, przez które rozumie się zstępnych, wstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz osobę, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu, zamieszkującymi z najemcą co najmniej 5 lat, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu głównego najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca:
a) przeprowadził się do lokalu, do którego uzyskał tytuł prawny,
b) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, 
c) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu , w którym – w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych – przypadałoby poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.
2) osobami bliskimi najemcy, przez które rozumie się zstępnych, wstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz osobę, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu, które to osoby nie wstąpiły w stosunek najmu lokalu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały z nim przez okres co najmniej 3 lat.

§ 2.

Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone ostatecznie przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały, prowadzi się na podstawie jej przepisów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 64 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 09:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:19.09.2003 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 93