UCHWAŁA NR 0007.XIII.117.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r.,
zmienionej uchwałą nr 0007.XIII.105.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2015 r.,
zmienionej uchwałą nr 0007.XXII.182.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 listopada 2016 r.,
zmienionej uchwałą nr 0007.XXIX.247.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017 r.,
zmienionej uchwałą nr 0007.XXIX.290.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017 r.,
zmienionej uchwałą nr 0007.IV.28.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 art. 70 ust. 4, art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się zapis § 5 ust. 2 pkt 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„Zbywane na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej
co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach”.
§ 2. Zmienia się zapis § 8 ust. 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2020 r.
do 31.12.2020 r. następuje z zastosowaniem bonifikat:
a) 75% – przy wykupie przez najemcę (najemców) lokalu mieszkalnego w budynku,
w którym znajdują się więcej niż dwa lokale oraz w budynku jednorodzinnym;
b) 90% – przy jednoczesnym wykupie przez najemców wszystkich pozostałych lokali mieszkalnych w budynku, a także w przypadku wykupu ostatniego lokalu mieszkalnego w budynku, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale, w przypadku, gdy jest
to ostatni niewykupiony od Gminy lokal mieszkalny przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
c) Bonifikaty wskazane w pkt a i b nie przysługują najemcy (najemcom), który jest właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym. Zbycie lokalu na rzecz takiego najemcy (najemców) może nastąpić za 100 % ceny rynkowej.
§ 3. W §8 uchwały po ust. 4 dodaje się ust. 4a, w brzmieniu:
4a. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym od dnia 01.01.2021 r. następuje za 100% wartości rynkowej.
§ 4. 1. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały mają zastosowanie postanowienia §8 ust. 3 uchwały.
2. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 obowiązują w przypadku braku zaległości
z tytułu czynszu najmu lokalu, opłat za wodę i ścieki, opłat za wywóz nieczystości oraz
z tytułu opłat lokalnych.
§ 5. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.117.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r.,...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 626