UCHWAŁA NR 0007.XIII.118.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmienionej uchwałą nr 0007.XI.93.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18.ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r., poz. 506) w związku z art.400a ust. 1. pkt.  21 oraz art. 403 ust. 2,4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 452) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się zapisy regulaminu, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmienionej uchwałą nr 0007.XI.93.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  w ten sposób, iż w załączniku nr 1 do Regulaminu tj. we wniosku o dofinansowanie ust. 4 punktu VIII. Oświadczenia otrzymuje brzmienie:
„4. Oświadczam, iż rozumiem, że w przypadku przyznania dotacji jestem obowiązany /obowiązana do przedłożenia zapłaconych faktur do refundacji w nieprzekraczalnym terminie do  5 grudnia roku kalendarzowego, w którym podpisałem umowę o dotację celową, o której mowa w Regulaminie”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.118.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 559