UCHWAŁA NR 0007.XIII.122.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2068 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1461 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:
1) Za prowadzenie robót w pasie drogowym:
a) w jezdni, chodniku (ciągu pieszym), ścieżce rowerowej, zatoce postojowej – 4,00 zł/m2
b) w przypadku zajęcia elementów pasa drogowego, nie ujętych w literze a) – 2,50 zł/m2
c) w przypadku zajęcia powyżej 20% szerokości jezdni do 50% (włącznie) szerokości jezdni – 7,00 zł/m2
d) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni – 10,00 zł/m2
e) w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł/m2
2) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) umieszczenie reklamy – 0,40 zł/m2
b) umieszczenie reklamy podświetlanej – 0,60 zł/m2 
c) ogródki gastronomiczne – 0,50 zł/m2
d) czasowe stoiska handlowe lub usługowe – 2,00 zł/m2
e) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł/m2
3) Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności:
a) miejsca postojowe i parkingowe - 0,40 zł/m2
b) na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną - 0,20 zł/m2
4) Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punkcie 3 – 0,30 zł/m2
2. Ustala się roczną stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego :
1) na obiektach mostowych – 200,00 zł/m2
2) w pozostałych przypadkach – 30,00 zł/m2
3) przy umieszczaniu obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 20,00 zł/m2
4) przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki obniżone o 90 %
§ 2. Traci moc uchwała nr 0007.VII.40.2015 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 30 kwietnia 2015r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIII.122.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.12.2019 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.12.2019 14:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 666