UCHWAŁA NR 0007.XIV.126.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Planowane łączne dochody budżetu gminy w wysokości 87 658 509,78 zł
z tego:
•dochody bieżące w wysokości 71 384 028,56 zł
•dochody majątkowe w wysokości 16 274 481,22 zł
z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2 225 000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35 000,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 014 481,22 zł
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych w tym dochodów pochodzących z dotacji zawiera Załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Planowane łączne wydatki budżetu gminy w wysokości 95 880 701,40 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 71 011 253,68 zł
z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 866 501,00 zł
z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 744 011,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 122 490,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  4 010 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości  20 895 438,00 zł
d) obsługę długu gminy w wysokości  850 000,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5,ust. 1, pkt. 2 i 3 w wysokości 389 314,68 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 24 869 447,72 zł
z tego :
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  24 869 447,72 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Planowany wykaz wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8 222 191,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnych środków. 
§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 303 990,41 zł
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 081 798,79 zł Plan przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 8 800 000,00 zł z tego: 
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 5 000 000,00 zł
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 718 201,21 zł
3) na spłatę wcześniej zawartych zobowiązań długoterminowych 1 081 798,79 zł
§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem ze środków pochodzących z budżetu UE  i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 400 000,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 400 000,00 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia Załącznik Nr 8, Nr 9;
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa przedstawia Załącznik Nr 10;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 10. Ustala się maksymalne kwoty:
1) pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100 000,00 zł 
2) poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 100 000,00 zł   
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  z budżetu Miasta zawiera Załącznik Nr 12.
§ 12. Uchwala się plan dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 13. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości  96 000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 394 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  228 000,00 zł 
- finansowanie wydatków oświatowych (na odprawy i doskonalenia zawodowe nauczycieli)  46 000,00 zł  
- realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego 120 000,00 zł 
§ 14. Ustala się dochody opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt 2 i 3 niniejszej uchwały.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami i zadaniami oraz zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIV.126.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2019 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2019 11:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 925