UCHWAŁA NR 0007.XIV.132.2019
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 53.845,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 53.845,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 13 do uchwały Nr 0007.III.12.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XIV.132.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2019 12:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2019 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 483