Zarządzenie nr 0050.294.2019
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 20.12.2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku
realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2019, poz.688 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

  • a) sport dzieci i młodzieży, rekreacja
  • b) kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję
  • c) letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
  • d) profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej

2. Konkurs wyłoni wykonawców do realizacji powyższych zadań.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
  • c) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.294.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:20.12.2019 08:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Naporowska Angelika
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:20.12.2019 08:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 232