Uchwała Nr XLVIII/313/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 192.601 zł

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

 

 

Transport i łączność

 

203.169,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

203.169,-

 

6298

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

203.169,-

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

698.973,-

698.973,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

398.973,-

300.000,-

 

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

300.000,-

 

0830

wpływy z usług

 

300.000,-

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

98.973,-

 

70095

 

Pozostała działalność

300.000,-

398.973,-

 

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

300.000,-

0830

wpływy z usług

300.000,-

 

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

98.973,-

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5.064,-

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5.064,-

 

 

0310

podatek od nieruchomości

5.064,-

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

11.134,-

 

85305

 

Żłobki

 

11.134,-

 

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

11.134,-

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

506.127,-

495.377,-

 

92116

 

Biblioteki

10.750,-

 

 

2440

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

10.750,-

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

495.377,-

495.377,-

 

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

495.377,-

 

2730

dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

 

495.377,-

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

17.600,-

11.712,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

11.712,-

 

 

2708

 

 

 

 

 

 

 

 

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

I Projekt

   I Polsko – Niemieckie Forum Sportu i Rekreacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A                      Polska-Niemcy

II Projekt

 Olimpiada Trzech Narodów w ramach Polsko - Niemieckiego Forum Sportu i Rekreacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A                      Polska-Niemcy

 

11.712,-

 

3.123,-

 

 

8.589,-

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

17.600,-

 

 

 

2708

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

17.600,-

 

2). Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 229.201 zł.

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

18.000,-

 

40002

 

Dostarczanie wody

 

18.000,-

 

 

wydatki bieżące

 

18.000,-

600

 

 

Transport i łączność

233.000,-

348.169,-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

233.000,-

348.169,-

 

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

233.000,-

145.000,-

 

- budowa drogi Nad Zalewem wraz z parkingiem przy Przychodni Zdrowia;

- budowa sieci wodociągowej od hydroforni przy ul. Hożej do ul. Krzywoustego;

- projekt i wykonanie zatoki autobusowej pętli drogowej wraz z odwodnieniami w rejonie ul. Przemysłowej             - I etap

- rozwój gospodarczy pogranicza Rozbudowa infrastruktury technicznej na LSSE Podstrefa Złotoryja

27.000,-

 

6.000,-

 

 

 

200.000,-

 

 

 

 

145.000,-

 

 

6058

 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- rozwój gospodarczy pogranicza Rozbudowa infrastruktury technicznej na LSSE Podstrefa Złotoryja

 

203.169,-

 

630

 

 

Turystyka

50.000,-

 

 

63095

 

Pozostała działalność

50.000,-

 

 

 

wydatki bieżące

50.000,-

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

36.600,-

 

70095

 

Pozostała działalność

 

36.600,-

 

 

6050

 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

  - przebudowa części budynku przy ul. Łąkowej na lokale socjalne

 

36.600,-

 

758

 

 

Różne rozliczenia

81.009,-

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

81.009,-

 

 

4810

rezerwy

41.009,-

 

6800

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

40.000,-

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

269.498,-

350.498,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

269.441,-

260.450,-

 

 

wydatki bieżące

w tym: - płace i pochodne od płac

 

81.009,-

 

 

wydatki remontowe

- remont obiektu przy ul. Górniczej 21 / 23

 

179.441,-

 

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

269.441,-

 

80104

 

Przedszkola

 

20.000,-

 

2510

 

 

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

     Przedszkole Miejskie Nr 1

     Przedszkole Miejskie Nr 2

 

20.000,-

 

10.000,-

10.000,-

80110

 

Gimnazja

 

70.048,-

 

 

wydatki bieżące

w tym:

- płace i pochodne od płac

 

70.048,-

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

11.134,-

 

85305

 

Żłobki

 

11.134,-

 

 

wydatki bieżące

w tym: płace i pochodne od płac

 

11.134,-

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

200.586,-

243.018,-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

145.000,-

 

 

6050

 

 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- Wykonanie dokumentacji i sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Hożej, Małopolskiej, Sieradzka, Łęczycka, Sandomierska, Warmińska, Świętokrzyska

 

145.000,-

 

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

48.018,-

 

 

 

wydatki bieżące

48.018,-

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

40.236,-

48.018,-

 

 

wydatki bieżące

 

48.018,-

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.236,-

 

90095

 

Pozostała działalność

112.332,-

50.000,-

 

 

wydatki bieżące

 

50.000,-

 

 

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- zagospodarowanie plantów ul. Staszica

112.332,-

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

58.230,-

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

5.000,-

 

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

5.000,-

92116

 

Biblioteki

 

1.200,-

 

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

1.200,-

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 

52.000,-

 

 

wydatki remontowe

- dokumentacja na ochronę zabytków

 

2.000,-

 

2830

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

50.000,-

92195

 

Pozostała działalność

 

30,-

 

 

wydatki bieżące

 

30,-

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

20.696,-

18.341,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

20.696,-

18.341,-

 

 

wydatki bieżące

I projekt

  Polsko Niemieckie Forum Sportu i Rekreacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A                      Polska-Niemcy

  w tym: udział własny                                             3.766,-

 

II projekt

    Olimpiada Trzech Narodów wraz z Polsko Niemieckim Forum Sportu i Rekreacji w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska-Niemcy

    w tym: wkład własny                                            2.863,-

 

Korekta zadania INTERREG III A Polska - Niemcy

(Olimpiada Trzech Narodów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.696,-

6.889,-

 

 

 

 

 

11.452,-

 

 

 

 

Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 36.600 zł w tym:

                    

przychody § 9520 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym      36.600 zł

§ 3.

Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (załącznik Nr 1 do uchwały)

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                           Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/313/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.10.2006 14:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.10.2006 14:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 66