Uchwała Nr XLVIIII/314/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28  września 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadań inwestycyjnych.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć dodatkową kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 36.600 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych) na sfinansowanie zadania:

1/ termomodernizacja budynku socjalnego przy ul. Łąkowej 19 w Złotoryi.

§ 2.

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem w planach budżetu  w latach obejmujących spłatę zadania tj. 2007 – 2009.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do spłaty pożyczki w ustalonych w umowach warunkach i terminach.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIIII/314/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.10.2006 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.10.2006 10:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 68