Uchwała Nr XLVIII /315/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 września 2006

w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844) oraz w związku z treścią § 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją ( Dz. U. Nr 142 poz. 1017), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nazwa programu

Wprowadza się program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczony dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

§ 2.

Przeznaczenie pomocy

Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy lub wspieranie nowych inwestycji.

§ 3.

Forma pomocy
 

Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 4.

Warunki udzielania pomocy

Warunkiem udzielenia pomocy jest zakończenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w terminie 2 lat od otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 5.

Przedmiot udzielanej pomocy
 

a) pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji:

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne, które bezpośrednio przed podjęciem tej działalności były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, oraz przez innych przedsiębiorców, którzy podejmą po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie Miasta Złotoryja.

2. Zwolnienie przysługuje:

1) w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, która bezpośrednio przed podjęciem działalności, o której mowa z ust. 1 była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy- na okres 2 lat,

2) w przypadku innych przedsiębiorców zwolnienie obejmuje całość należnego podatku w pierwszym i drugim roku działalności, natomiast w latach następnych zwolnienie przysługuje w zależności od liczy zatrudnionych pracowników:

 a) na okres 1 roku – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,

 b) na okres 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,

 c) na okres 3 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy,

 d) na okres 4 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 75 miejsc pracy,

 e) na okres 6 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy,

3. Przedsiębiorca zainwestuje na terenie miasta Złotoryja w nowe inwestycje, środki trwałe związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od daty nabycia nieruchomości, nie wcześniej jednak niż od dnia powstania obowiązku podatkowego następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

b) pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją:

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą przez podmioty gospodarcze, które podejmą po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, działalność gospodarczą na terenie Miasta Złotoryja oraz zatrudnią co najmniej 5 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 może również skorzystać przedsiębiorca, który poszerza swoją działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich części oraz nowo wybudowane budynki, budowle lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwolnienie przysługuje na okres:

 a) na okres 1 roku – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,

 b) na okres 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 miejsc pracy,

 c) na okres 3 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy,

 d) na okres 4 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 75 miejsc pracy,

 e) na okres 6 lat – jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy,

4. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją może być udzielona na miejsca pracy, które będą utworzone nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji, z którą są związane.

§ 6.

Tryb i forma zgłaszania organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do przedłożenia:

1) w przypadku pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, o której mowa w § 5 lit.a:

 a) pisemnego wniosku o jej udzielenie, zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy,

 b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycznych informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek od nieruchomości,

 c) dokumentów potwierdzających nabycie nieruchomości,

 d) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru,

 e) zgłoszenie obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym,

 f) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,

 g) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób fizycznych,

 h) pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli,

 i) informacji dotyczącej pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach

 i z różnych źródeł na realizację nowej inwestycji,

 j) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy,

 k) oświadczenie o poniesionych przez przedsiębiorcę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących

 się do objęcia pomocą na podstawie uchwały,

2) w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o której mowa w § 5 lit.b:

 a) pisemnego wniosku o jej udzielenie, zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy,

 b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycznych informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek

 od nieruchomości,

 c) informacji dotyczącej pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych

 źródeł na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

 d) dokumentów potwierdzających nabycie nieruchomości,

 e) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru,

 f) zgłoszenie obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym,

 g) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,

 h) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z zakończeniem budowy,

 budynku lub budowli,

 i) oświadczenie o poniesionych przez przedsiębiorcę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących

 się do objęcia pomocą na podstawie uchwały,

 j) oświadczenie o wysokości przewidywanych dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, o której mowa w § 5 lit.b uchwały obejmujących koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnianiem.

§ 7.

Ograniczenia przedmiotowe zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie §5 lit.a, § 5 lit.b uchwały nie podlegają:

1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części służące do prowadzenia działalności w zakresie handlu,

2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie stacji paliw.

§ 8.

Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnych intensywności pomocy oraz monitorowanie pomocy

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest obowiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego w okresie korzystania z pomocy do:

1)złożenia oświadczenia o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w różnych

 formach i z różnych źródeł na wspieranie nowej inwestycji lub tworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją, 

2) przedłożenia informacji dotyczących kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z nową inwestycją, w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości za podstawie uchwały, jednak nie dłuższym niż 2 lata.

2.W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalna intensywność wraz z odsetkami w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowego.

3. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do 15 stycznia i 15 lipca danego roku przedstawić Burmistrzowi Miasta Złotoryja informacje o wysokości zatrudnienia w prowadzonych przez siebie jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja wg stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i 30 czerwca roku bieżącego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały.

4. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

§ 9.

Utrata prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku:

 1) gdy nowo utworzone miejsca pracy związane z nową inwestycją, o której mowa w § 5 lit.a, § 5 lit.b uchwały, nie zostały przez niego utrzymane w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości,

2) gdy nie zakończył inwestycji lub nie utworzył nowych miejsc pracy związanych z nowa inwestycją w terminie określonym w § 4 niniejszej uchwały.

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza Miasta Złotoryja o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na postawie uchwały - w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 80 , poz. 60 ze zm.).

4. Obowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją nastąpiło w okresie trwania zwolnienia od podatku od nieruchomości z przyczyn losowych przy spełnieniu następujących warunków:

 1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych okoliczności powiadomi Burmistrza Miasta Złotoryja o zmniejszeniu stanu zatrudnienia;

 2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności uzupełni stan zatrudnienia do poziomu określonego przez przedsiębiorcę w oświadczeniu złożonym na druku.

§ 10.

Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach uchwały

Zastosowanie przedmiotowych zwolnień od podatku od nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu gminy, w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy zrealizują nowe inwestycje lub stworzą nowe miejsca pracy. Będzie to część przyszłych dochodów budżetu gmin z tytułu podatku od nieruchomości. Łączna wielkość środków przeznaczonych na udzielenie pomocy na podstawie uchwały szacuje się na około 1.300.000 złotych.

§ 11.

Czas trwania programu

Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 12.

Beneficjenci pomocy

Adresami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie miasta Złotoryja.

 
§ 13.

Organ udzielający pomocy

Organami udzielającymi pomocy są Rada Miejska w Złotoryi jako organ uchwałodawczy oraz Burmistrz Miasta Złotoryja jako organ podatkowy.


§ 14.

Zakres terytorialny pomocy

Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Miejskiej Złotoryja.

 
§ 15.

W zakresie nieuregulowania niniejszej uchwały zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz 1291) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją .


§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

 
§ 17.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/315/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006 w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.10.2006 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.10.2006 11:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 76