Uchwała Nr XI / 65 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003r.
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat od ceny zbycia.

 


  Na podstawie art.18 ust.2 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art.67 ust. 1 i 3, art.68 ust.1 pkt.1
i ust.2, art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543, Nr 6,poz.70, z 2001r. Nr 129,poz.1447, Nr 154,poz.1800. z 2002r. Nr  25,poz.253,Nr 74,poz.676, Nr 126,poz.1070, Nr 113,poz. 984, Nr 130,poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240,poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1,poz.15)  uchwala się, co następuje:


§ 1.

Ustalić „ Zasady sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat od ceny zbycia”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wyrazić zgodę na udzielnie bonifikaty od podlegającej uiszczeniu ceny zbycia gruntów wskazanych w § 1, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z gruntami zabezpieczającymi ich prawidłowe funkcjonowanie, w wysokości:
1) 90% - przy nabywaniu gruntów celem scalenia z nieruchomością sąsiednią, która stanowić będzie regulację ładu przestrzennego,
2) 70% - w pozostałych przypadkach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 


        Przewodniczący Rady  Miejskiej

        Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 65 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej prawa własności gruntów stanowiących wła
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:26.02.2004 15:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 76