Uchwała Nr XLVIII/316/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 września 2006r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.2 pkt.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i 2 oraz art.21 ust.1 pkt.2 w związku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249,poz. 2104 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Urząd Miejski w Złotoryi zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie statutu Miasta Złotoryja oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest Miasto Złotoryja.
Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Złotoryja.
 

§ 2.

 

Przedmiotem działalności podstawowej Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi i zadań Gminy Miejskiej Złotoryi określonych przepisami prawa.

§ 3.

 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Miasta Złotoryja w drodze zarządzenia.

§ 4.

 

Urząd jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 5.

 

Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych w rozumieniu przepisów prawa pracy.

W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta Złotoryi. 

§ 6. 

Zmiany w statucie Urzędu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/316/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.10.2006 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.10.2006 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 73