Uchwała Nr XLVIII/317/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 września 2006r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t. j. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

 
§1.

Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpitalach:

1)w okręgu wyborczym nr 3

- Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi,

2)w okręgu wyborczym nr 4

- Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.


§2.

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w §1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

 

§4.

Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy.
 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/317/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2006r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.10.2006 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.10.2006 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 69