Uchwała Nr VI/34/03
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Złotoryja na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 99.000,-
    w tym:

 Dz. 801 Oświata i wychowanie

99.000,- 

 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe     99.000,-
 § 626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  99.000,-

(dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

2) Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 99.000,-
    w tym:

 Dz. 801 Oświata i wychowanie      99.000,- 
 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    99.000,-
 § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(-zadanie budowa hali sportowej przy ul. Wilczej 41) 99.000,-

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI/34/03 w sprawie zmian budżetu miasta Złotoryja na 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.07.2003 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 78