Uchwała Nr XI / 66 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi

                        

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/42/2003 z dnia 25 marca 2003 r. zmienionej uchwałą Nr IX/57/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi, zmienia się treść § 1a, który uzyskuje brzmienie:
㤠1a. Przedmiotem opracowania niniejszego planu jest:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także na-rażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-nych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miej-scowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-nicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36  ust. 4.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

 

         Przewodniczący Rady  Miejskiej

         Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 66 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.09.2003 09:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 76