Uchwała Nr XI / 68 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 11 września 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji  Mieszkaniowej.


Na podstawie art.21 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2001r. Nr 71, poz.733 z późn. zm.) oraz  uchwały Nr IX / 56 / 2003 Rady Miejskiej
w Złotoryi z dnia 29 maja 2003r., uchwala się co następuje:

§ 1

 W uchwale V/29/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany
w załączniku nr 2, stanowiącym regulamin w sprawie ustalania zasad i trybu pracy
Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Komisja w swym działaniu posługuje się przepisami:
1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.),
2) uchwały nr IX / 56 / 2003 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 maja 2003r. w
sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi, zwana dalej „uchwałą”,
3) innymi regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki mieszkaniowej.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej należą sprawy związane z:
1) weryfikacją danych umieszczonych we wniosku o przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi, w szczególności warunków bytowych i mieszkaniowych osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
2) zastrzeżeniami do rocznych wykazów osób, z którymi może być zawarta umowa
najmu,
3) ustaloną przez Burmistrza Miasta Złotoryi kolejnością zawierania umów najmu na lokale mieszkalne, będące w zasobie mieszkaniowym miasta Złotoryi.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

                   Przewodniczący Rady Miejskiej

         Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XI / 68 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.09.2003 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.09.2003 09:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 78