UCHWAŁA NR 0007.XV.135.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2020, pomocy rzeczowej 
dla Powiatu Złotoryjskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów poniesionych 
na realizację robót budowlanych przy zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania 
pl. Reymonta w Złotoryi”, jednak nie więcej niż 1 732 021 zł brutto (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia jeden złotych). 
§ 2. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Powiatem Złotoryjskim, a Gminą Miejską Złotoryja.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotoryja do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XV.135.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2020 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2020 13:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 1120