UCHWAŁA NR 0007.XV.138.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.116.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 z późn.  zm.) Rada Miejska Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. 
§ 1. pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie:
1. Przeprowadzenie budżetu obywatelskiego zarządza Burmistrz Miasta Złotoryja nie później niż 17 marca 2020 roku.
4. Projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta Złotoryja składają do 24 marca 2020 roku w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz poprzez platformę internetową zlotoryja.budzet-obywatelski.org.
§ 2. 
§ 5. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Weryfikacja projektu zadania pod względem formalnym i merytorycznym dokonywana jest w ciągu 7 dni przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 0007.XIII.116.2019, Który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XV.138.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIII.116.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2020 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2020 13:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 1214