UCHWAŁA NR 0007.XVI.139.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 353.406,86 w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 237.022,96
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 116.383,90 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
§ 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 353.406,86 w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 155.498,25
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 197.908,61 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 12 do uchwały Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVI.139.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2020 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2020 13:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 1213