UCHWAŁA NR 0007.XVI.141.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, pkt 12, art. 48, art. 48a, art. 97 ust. 1, ust.1a, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1507 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
2. Odpłatność za pobyt wyliczana będzie na podstawie poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej, osoby w rodzinie, zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Odpłatność osoby bezdomnej za schronisko dla osób bezdomnych

Odpłatność osoby bezdomnej za schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

do 100%

do 30%

do 50%

nieodpłatnie

powyżej 100% do 200%

powyżej 30% do 50%

powyżej 50% do 70%

do 30%

powyżej 200% do 250%

powyżej 50% do 70%

powyżej 70% do 80%

powyżej 30% do 60%

powyżej 250%

powyżej 70% do 100%

powyżej 80% do 100%

powyżej 60% do 100%

3. Miesięczna opłata za pobyt stanowi iloczyn dobowej stawki za pobyt wynoszącej, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %, o których mowa w tabeli w§ 1 ust. 2.
4. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność ustalana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.
5. Stawka dobowego pobytu wynosi:
a) w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym 11,07 zł;
b) w schronisku 32,67 zł;
c) w schronisku z usługami opiekuńczymi 56,33 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVI.141.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.03.2020 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.03.2020 13:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 1276