UCHWAŁA NR 0007.XVII.146.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 6i ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a i ust. 3 i 4, art. 6k ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się wyboru dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) od osoby,
2) od gospodarstwa domowego
§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane     i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) za każdą osobę –   33,86zł,
2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne nie są  zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny, stawka wynosi:
1) za każdą osobę – 135,44zł,
3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane     i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) za każdą osobę – 29,50zł
2) od gospodarstwa domowego – 94,81zł.
4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne nie są  zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny, stawka wynosi:
1) za każdą osobę – 118,00zł,
2) od gospodarstwa domowego – 379,24zł.
§ 3. 1. Dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności:
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
a) 120 litrów – w wysokości 5,91zł/szt.,
b) 240 litrów – w wysokości 11,82zł/szt.,
c) 1100 litrów – w wysokości 54,18zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
a) worek 80 litrów – 11,29zł/szt.,
b) worek 120 litrów – w wysokości 16,93zł/szt. 
c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 54,18 zł/szt.
2. Ustala się podwyższoną stawkę za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
a) 120 litrów – w wysokości 23,64zł/szt.,
b) 240 litrów – w wysokości 47,28zł/szt.,
c) 1100 litrów – w wysokości 216,72zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
a) worek 80 litrów – 45,16zł/szt.,
b) worek 120 litrów – w wysokości 67,72zł/szt. 
c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 216,72 zł/szt.
§ 4. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi:
1) za każdą osobę – 7,86zł.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 0007.VI.45.2019 Rady Miejskiej w  Złotoryi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020  r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVII.146.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.03.2020 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.03.2020 12:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 1348