UCHWAŁA NR 0007.XVII.149.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) i art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Złotoryja i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) zmieszanych odpadów komunalnych - w każdej ilości,
2) bioodpadów – zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Złotoryja – w każdej ilości,
3) metali i tworzyw sztuczne oraz tworzywa sztuczne „PET” zebrane selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Złotoryja – w każdej ilości,
4) papieru i tektury zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Złotoryja – w każdej ilości,
5) szkła bezbarwnego i kolorowego zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Złotoryja – w każdej ilości,
6) odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym podanym przez Gminę.
7) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Złotoryja.
2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Złotoryja traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne. O fakcie tym przedsiębiorca odbierający odpady powiadamia właściciela nieruchomości oraz Gminę.
§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie wielorodzinnej i mieszanej  – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
c) w zabudowie niezamieszkałej:
- w okresie od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 października do 31 grudnia - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
- w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) z terenów ogródków działkowych:
- w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie od 1 października do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na miesiącu,
2) dla selektywnie odbieranych odpadów – metale i tworzywa sztuczne:
a) dla zabudowy jednorodzinnej: •worek – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
b) dla zabudowy wielorodzinnej i mieszanej: •pojemniki ogólnodostępne nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych: •pojemnik o pojemności 1100 l lub worek - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
3) dla selektywnie odbieranych odpadów – tworzywa sztuczne „PET”:
a) dla zabudowy wielorodzinnej i mieszanej:  •pojemniki ogólnodostępne nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
4) dla selektywnie odbieranych opadów – szkło bezbarwne i kolorowe:
a) dla zabudowy jednorodzinnej: •worek – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej i mieszanej: •pojemniki ogólnodostępne nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych: •pojemnik o pojemności 1100 l lub worek - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
5) dla selektywnie odbieranych odpadów – papier i tektura:
a) dla zabudowy jednorodzinnej: •worki – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej i mieszanej: •pojemniki ogólnodostępne nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych: •pojemnik o pojemności 1100 l lub worek -  nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
6) dla selektywnie odbieranych bioodpadów:
a) dla zabudowy jednorodzinnej bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w pojemnikach do tego przeznaczonych:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) z zabudowy wielorodzinnej i mieszanej  z pojemników ogólnodostępnych:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,  przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w pojemnikach do tego przeznaczonych:
- w okresie od 1 stycznia do 31 marca i 1 października do 31 grudnia nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
- w okresie od 1 kwietnia do 31 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
§ 3. 1. Ustala się utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości z terenu Miasta Złotoryja mogą oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotoryi określa Regulamin korzystania z Puntu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Złotoryi, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 4. 1. Odbieranie odpadów, o których mowa w §2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedsiębiorcę, z którym Miasto Złotoryja zawarło umowę na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja.
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa                      w ust. 1 podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta.
3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zapewnia dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne poprzez wystawienie pojemnika przed wejście na teren nieruchomości.
4. Odpady komunalne wystawione niezgodnie z zapisami ust. 3 nie podlegają odbiorowi.
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać nie później niż w terminie trzech dni od dnia zdarzenia w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Złotoryi pl. Orląt Lwowskich 1,  59 – 500 Złotoryja:
1) pisemnie,
2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Zgłoszenie złożone w formie elektronicznej musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko zgłaszającego;
2) adres do korespondencji zgłaszającego;
3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
4) krótki opis zdarzenia;
5) podpis zgłaszającego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 0007.XX.161.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 8. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym   Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVII.149.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:11.03.2020 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:11.03.2020 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 1451