BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA
na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Referent Urzędu Stanu Cywilnego
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

Wymiar czasu pracy:

 • 1 etat.

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 ze zm.);
 • wykształcenie średnie (minimum);
 • znajomość przepisów: Ustawa Prawo o Aktach Stanu Cywilnego, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;
 • staż pracy – co najmniej 2 lata w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe I stopnia;
 • znajomość przepisów: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Prywatne Międzynarodowe;

Umiejętności :

 • obsługa komputera (pakiet Office);
 • umiejętność stosowania przepisów;
 • umiejętność pracy w grupie;
 • dyspozycyjność, sumienność, dokładność, systematyczność;
 • znajomość aplikacji źródło;
 • komunikatywność, kreatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m. in:

 • sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego w aplikacji źródło w związku z przeniesieniem aktów papierowych do Systemu Rejestrów Państwowych;
 • obsługa interesantów;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
 • kompletowanie akt zbiorowych do aktów stanu cywilnego;
 • asystowanie przy uroczystościach świeckich – śluby, jubileusze małżeńskie;
 • realizacja zleceń.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu marcu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Złotoryja w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej,
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 • kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Urząd Miejski w Złotoryi (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Urzędu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.zlotoryja.pl

Oferty należy składać w urnie znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent Urzędu Stanu Cywilnego.”, w terminie do 20 kwietnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego) lub elektronicznie na adres kadry@zlotoryja.pl

O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony
(6 miesięcy).

Burmistrz Miasta Złotoryja zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:06.04.2020 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Monika Matuszczyk
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:06.04.2020 13:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 261