Zaproszenie do składania ofert
dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I”.

W imieniu Gminy Miejskiej Złotoryja, w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 30 000 euro, zapraszam do złożenia oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania prac dot. zagospodarowania terenu przy Zalewie w Złotoryi na potrzeby organizacji Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota – Złotoryja 2022.

1. Nazwa i adres Zamawiającej:

Gmina Miejska Złotoryja
Pl. Orląt Lwowskich 1
59-500 Złotoryja
NIP: 694-15-66-116, REGON: 390647653
Tel. 76/8779 100, Fax 76 8783 120

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania prac dot. zagospodarowania terenu przy Zalewie w Złotoryi na potrzeby organizacji Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota – Złotoryja 2022.

Zamówienie szczegółowo opisane jest w Załączniku nr 1 do Zaproszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami nr 1 i 2.

3. Termin wykonania zamówienia:

 • Dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, zatwierdzeniami należy opracować w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy;

4. Kryterium wyboru Projektanta:

 1. Kryteria wyboru oferty: 100% cena. Negocjacje mogą być prowadzone.
 2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, w zapisie liczbowym i słownym, do drugiego miejsca po przecinku.
 3. Zamawiająca nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczenia z Projektantem w walutach obcych.
 4. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, skalkulowaną przez Projektanta na etapie przygotowania oferty obejmującej opracowanie dokumentacji projektowej i będzie uwzględniała wszelkie koszty, w tym m.in. podatek VAT, jakie poniesie Projektant z tytułu należnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np. koszty uzyskania mapy do celów projektowych, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkich pomiarów, badań, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, itp., koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej, jak również koszty nadzoru autorskiego.
  Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi Projektant, niezależnie od wyniku postępowania.

5. Kryterium oceny Projektanta:

Projektant winien posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania.

Kopie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania, wymaganych prawem budowlanym, a także zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa muszą zostać dołączone do oferty.

Projektant zobowiązany jest zabezpieczyć w swojej ofercie Projektantów, którzy winni posiadać wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do projektowania:

 1. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych;
 2. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz, że są wpisani na listę właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kopie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania w w/w specjalnościach, wymaganych prawem budowlanym, a także zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powinny być dołączone do projektu.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona pisemnie do dnia 24.04.2020r. do godz. 14:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi na adres Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja lub drogą elektroniczną: dorota.michalska@zlotoryja.pl, zgodnie ze wzorem załącznika nr 2.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Projektant zainteresowany udziałem w niniejszym postępowaniu, w terminie określonym powyżej, winien złożyć:

 1. Załącznik nr 2 – Ofertę;
 2. Kopie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania, wymagane prawem budowlanym, a także zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Projektanta, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z zapisów KRS lub CEiIDG (jeżeli dotyczy).

7. Płatność za opracowaną dokumentacje projektową:

 1. Zamawiająca dokona zapłaty w formie dwóch faktur: częściowej i końcowej, z podziałem na płatności:
  • a) I faktura – częściowa – 40 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, złożona w siedzibie Zamawiającej po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do napisania i złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych w tym zatwierdzenia docelowej organizacji uchu;
  • b) II faktura – końcowa – 60 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, złożona w siedzibie Zamawiającej po uzyskaniu zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu i decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych;
 2. Zamawiająca zobowiązuje się regulować przedłożone faktury przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającej.

8. Osoby uprawnione do kontaktu:

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Projektantami są:
  • Jacek Janiak – Naczelnik Wydziału Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi, tel. 76/ 8779 – 120;
  • Dorota Michalska – Podinspektor ds. Inwestycji, tel. 76/ 8779 – 139, e-mail: dorota.michalska@zlotoryja.pl;
 2. Zamawiająca dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną wyłącznie w godzinach pracy Urzędu.

9. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiająca odrzuci z postępowania oferty niezgodne z niniejszym zaproszeniem, w szczególności niespełniające wymogów formalnych lub zawierające błędy uniemożliwiające dokonanie ich oceny.
 2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, której cena znacząco odbiega od pozostałych cen ofertowych i uprawdopodabnia zaistnienie wystąpienia ceny rażąco niskiej, w szczególności, gdy cena takiej oferty wyniesie mniej niż 40 % średniej ceny pozostałych cen.
 3. Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, w szczególności w przypadku braku możliwości sfinansowania zamówienia.

10. Załączniki do Zaproszenia:

 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami;
 2. Załącznik nr 2 – Wzór oferty;
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

BURMISTRZ MIASTA
Robert Pawłowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

ZMIANA
Zaproszenia do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej
dla zadania pn. „Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, 30 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I”
nr sprawy WAG.7011.5.2020 z dnia 07.04.2020 r.

(treść zmiany w załączniku)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie Zalewu – płucznie złota – etap I"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:07.04.2020 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Michalska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.05.2020 13:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 270