UCHWAŁA NR 0007.XVIII.151.2020
RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 94.106,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 94.106,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr 0007.XIV.126.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Wilczyński

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XVIII.151.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.04.2020 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.04.2020 09:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 1135